Türkiye'de İnternet Konferansları

Uğur, Aydın, and Mücahit Bilici. "Bilgi Toplumu, Internet ve Demokrasi: Dijital Alemin Gençleşen Kamusal Alanı." Yeni Türkiye 21 (1998).

Tekeli, İlhan. Tarih bilinci ve gençlik: karşılaştırmalı Avrupa ve Türkiye araştırması. Vol. 67. Turkiye Ekonomik Ve Toplumsal Tarih Vakf Yayndr, 1998.

ÖZTÜRK, Arş Gör Lütfü. "DİJİTAL UÇURUMUN KÜRESEL BOYUTLARI." (2002).

YILDIZ, Asiye KAKIRMAN. "DİJİTAL YERLİLER GERÇEKTEN YERLİ Mİ YOKSA DİJİTAL MELEZ Mİ?." (2000).

Yıldırım, Ü., M. Özdemir, and M. F. Döker. "Dijital Türkiye Atlası." 3. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri (2004): 13-14.

Çukurçayır, M. Akif. "Dijital Kentler ve Türkiye’de Bazı Uygulamalar." Yerel ve Kentsel Politikalar (2003): 121-143.

KARABACAKOĞLU, Aydın, et al. "Yüksek yerleşimli jugular bulb." Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences 17.1 (1997): 61-64.

Karslı, Mehmet Durdu, and Hasan Basri Gündüz. "Fırsat Eşitliği Açısından Dijital Bölünme ve Türkiye'deki Durum." (2002).

Özsunar, Yelda, et al. "Uluslararası radyolojik yayınlar ve arşiv kullanımında Türkiye’nin yeri." Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 9 (2003): 135-138.

SAFALI, Mükerrem, H. Bülent TAŞTAN, and Ali Rıza GÜR. "Edinsel Dijital Fibrokeratom (6 Olgu Bildirisi)." Turkiye Klinikleri Journal of Dermatology 11.3 (2001): 164-167.

Çakmakçı, Oktay. Türkiye ve Gürcistan A Milli Boks Takımlarının seçilmiş fiziksel özelliklerinin karşılaştırılması. Diss. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2002.

Dalyan, Figen. "İnternetin Kar Amacı Gütmeyen Organizasyonlar için Taşıdığı Potansiyal ve Türkiye Epitim Gönüllüleri Vakfında Bir Uygulama." Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 59.01 (2004).

Uçkan, Özgür. E-devlet, E-demokrasi ve Türkiye. Vol. 1. Literatür Yayıncılık, 2003.

Yıldırım, Ünal, Mehmet Ali Özdemir, and Mehmet Fatih Döker. "DiJiTAL TÜRKİYE ATLASI."

TÜKEL, Selma. "Erken Evre Meme Kanserinde Radyolojik Yenilikler Dijital Mammografi." Turkiye Klinikleri Journal of Surgery 7.2 (2002): 57-63.

SERDAR, Osman Akın. "Kalp Yetersizliği Tedavisinde Dijital Glikozidleri ve Diüretikler." Turkiye Klinikleri Journal of Cardiology 17.2 (2004): 26-31.

BADAK, Özer. "Sık Görülen Aşırı Doz Alımları: Kardiyovasküler Toksinler." Turkiye Klinikleri Journal of Pharmacology Special Topics 1.1 (2003): 77-81.

PAYZIN, Serdar. "Kalp Yetersizliği Tedavisinde Dijital Glikozitleri ve Diüretikler." Turkiye Klinikleri Journal of Cardiology 13.2 (2000): 39-46.

AYDIN, Gülümser, et al. "Karpal Tünel Sendromunun Tanısında Dijital Dallarda Median Duyu Sinir İletim Testlerinin Duyarlılığı." Turkiye Klinikleri Journal of Physical Medicine Rehabilitation 4.1 (2004): 16-20.

Akyol, Mevlüt. Gelişen televizyon ve sinema teknolojisinin televizyon reklam filmi yapım sürecinde kullanımı. Diss. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.

ÖZDEMİR, Gazi, and Atilla Özcan ÖZDEMİR. "Karotis Endarterektomi-Anjiyoplasti-Stent." Turkiye Klinikleri Journal of Neurology 2.1 (2004): 86-93.

ARMAĞAN, Öğr Gör Ramazan. "Yeni Ekonomi ve Türkiye." Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5.2 (2000).

ÖZGEN, Murat. "İnternet ve Türkiye'de internet gazeteciliği." İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi| Istanbul University Faculty of Communication Journal 10 (2000).

YILDIRIM, Ugur, and Ö. N. E. R. Serif. "Bilgi Toplumu Sürecinde Yerel Yönetimlerde Egitim-Bilisim Teknolojisinden Yararlanma: Türkiye'de E-Belediye Uygulamalari." TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology 3.1 (2004).

Ozturk, Lutfu. "Dijital Ucurumun Kuresel Boyutlari." Ege Academic Review 2.1 (2002): 129-139.

Şahin, Ali, and Erhan Örselli. "E-DEVLET ANLAYIŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE." Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2003): 343-356.

Ergün, Ö. "5070 sayılı Elektronik Đmza Kanunu ve Dijital Đmza." Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi 122 (2004).

ÇalIkoğlu, Emel, Tamer ÇalIkoğlu, and Mehmet KİtapçI. "Uzderibilim." Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences 20.5 (2000): 313-316.

Yumuşak, İbrahim Güran. "Elektronik ticaretin gelişmekte olan ülkelere etkileri ve Türkiye üzerine bir değerlendirme." Çevrimiçi) http://128.118 178 (2001).

YILDIZELİ, Aytaç. "Bilgi Toplumuna Doğru Halk Kütüphaneleri: PULMAN-XT Türkiye Ulusal Toplantısı Sonuç Raporu, 16-19 Kasım 2002, Milli Kütüphane Ankara." Bilgi Dünyası 4.2 (2003): 213-214.

İnam, Şaban. Türkiye'de farklı sistemlerde üretilmiş kadastro paftalarının kullanılabilirliği üzerine bir araştırma. Diss. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999.

Tonta, Yaşar. "Elektronik kaynaklarda yasal sorunlar." Bilgi Toplumuna Doğru Halk Kütüphaneleri: PULMAN-XT Türkiye Ulusal Toplantıs Sonuç Raporu. Türk Kütüphaneciler Derneği and ANKOS, 2003. 81-88.

Karabulut, Kerem. Türkiye’de sağlık sektörü-Sağlık harcamaları üzerine bir uygulama. 1998.


Tonta, Yaşar. "Türkiye'de kütüphanecilik eğitiminin yeniden yapılanması." Türkiye'de Kütüphane ve Enformasyon Biliminin Kurumsal Gelişimi: İÜ Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü'nün Kuruluşunun 36. Yılı Anısına Düzenlenen Sempozyum Bildirileri (11-12 Mayıs 2000, İstanbul). Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, 2000. 74-89.

Serhat, B. A. "Dijital Ekonominin leti im Endüstrileri Üzerine Etkileri, De i en Tüketici Tercihleri Ve Yeni Bir zleyici Kültürünün Do uu." Manisa-2004 (2004).

ŞAHİN, İsmet. "KÜRESELLEŞME, DİJİTAL TEKNOLOJİ VE EĞİTİM’DE YENİ YAKLAŞIMLAR." TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ 1.4 (2003).

Yumusak, Ibrahim Güran. Elektronik ticaretin gelismekte olan ülkelere etkileri ve Türkiye üzerine bir degerlendirme. EconWPA, 2004.

EMET, ERKİN. "Kâşgarlı Mahmud'un Divanu Lügati't-Türk Adlı Eseri Dijital Ortama Aktarıldı." Journal of Modern Turkish Studies 2.4 (2004): 240-241.

Ayyıldız, Tayyar, et al. "Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri." (1997).

Özer, Hüseyin, and M. Sinan Temurlenk. Türkiye’de hanehalkı tüketim harcamalarının doğrusal harcama sistemi yaklaşımıyla analizi. 1999.

RADYOLOJ, GENEL. "Uluslararas› radyolojik yay› nlar ve arfliv kullan› m› nda Türkiye’nin yeri."

Gönen, Mübeccel. "Türkiye’de Okulöncesi Çocuk Edebiyatı." Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Okulöncesi Eğitimi Anabilim Dalı (1998).

Tansuğ, Avniye. "Dijital İmza ve Yasal Düzenleme Yaklaşımları." (2002).

Çoban, Deniz. Türkiye profesyonel futbol liglerinde görev yapan klasman hakemlerinin sürekli kaygı durumlarının incelenmesi. Diss. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2004.

Bedük, Fatma. Türkiye'de çevre yönetimi ve Karaman ili için bir örnek uygulama. Diss. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004.

Arslan, Atilla. Türkiye'deki Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1819) türünün taksonomik durumu (Mammalia: Chiroptera). Diss. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004.

ErbağcI, Zülal, İbrahim ErbağcI, and Orhan ÖzgöztaşI. "Tip II Diabetes MellitustaDermatolojik Mikrovasküler Komplikasyonlar ve Diabetik Retinopati." Turkiye Klinikleri Journal of Dermatology 9.2 (1999): 68-74.

Emen, Damla. Türkiye'de müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda başlangıç piyano öğretiminde uygulanan yöntem ve tekniklerin incelenmesi. Diss. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001.

Yakar, Recep. Türkiye'de yaygın olan tarımsal üretim anlayışının tarımsal işletmeciliğe dönüşümünü engelleyen sosyo-ekonomik faktörler (İçeriçumra örneği). Diss. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.

Arifoğlu, Uğur, and Kürşat Ayan. "Enerjinin Ekonomik Olarak Üretim Ve Dagıtımında Kullanılan Scada Sisteminin Yapısı Ve Özellikleri Ve Türkiye'de Uygulanabilirliği." Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1.2 (1997): 95-100.

Derya, Ö. C. A. L. "Hacı Bektaş Veli üzerine Türkiye ve uluslararası alanda yapılan çalışmalara genel bir bakış." Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi 13 (2000).

Börklü, Meşkure Yılmaz. Türkiye Cumhuriyeti'nin takip ettiği dış Türkler politikası. Diss. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999.

TAŞPINAR, Mehmet, and Çetin GÜMÜŞ. "BİLGİ TOPLUMU OLMA SÜRECİNDE İNTERNET KAFELERİN (DİJİTAL KÜTÜPHANELER) DENETLENMESİ (*)."

Canpolat, Önder. E-ticaret ve Türkiye'deki gelişmeler. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2001.

SARIÇAM, Ersin, et al. "Hipertrofik Obstrüktif Kardiyomiyopatili Hastalarda İstirahat Gradiyenti İle Elektrokardiyografik Bulgular Arasındaki İlişki." Turkiye Klinikleri Journal of Cardiology 17.1 (2004): 6-10.

Hoşal, Banu M., and Güler Zİlelİoğlu. "Epifora Tanısında Son Gelişmeler." Turkiye Klinikleri Journal of Ophthalmology 7.4 (1998): 295-298.

KORKMAZ, Mehmet E., and Haldun MÜDERRİSOĞLU. "Diyastolik Kalp Yetersizliği Nedir?." Turkiye Klinikleri Journal of Cardiology 13.2 (2000): 98-104.

BAYKUL, Timuçin, et al. "Odontomalarda Farklı Klinik Görünümler ve Alan Ölçümlerinin Değerlendirilmesi." Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences 10.2 (2004): 53-57.

Öztürk, Lütfi, and Selim Başarı. "YENİ EKONOMİ VE ELEKTRONİK TİCARET: DÜNYADAKİ GELİŞMELER VE TÜRKİYE AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME." Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 16.3-4 (2002).

CANBAZ, Suat, et al. "Raynaud Fenomeni." Turkiye Klinikleri Journal of Cardiovascular Surgery 5.1 (2004): 49-58.

ÖZTÜRK, Lütfü. "KİTAP İNCELEMESİ."

Kurtoğlu, Nuri, et al. "Romatizmal Mitral Stenoz'da P Dalga Dispersiyonu ve P Dalga Dispersiyonuna Etki Eden Ekokardiyografik Faktörler." Turkiye Klinikleri Journal of Cardiology 14.3 (2001): 155-159.

Tonta, Yaşar. "Dijital hizmetlere ve kaynaklara erişim." Bilgi Toplumuna Doğru Halk Kütüphaneleri: PULMAN-XT Türkiye Ulusal Toplantıs Sonuç Raporu, 16-19 Kasım 2002, Milli Kütüphane, Ankara. Türk Kütüphaneciler Derneği and ANKOS, 2003. 103-108.

Nur, Metin. Türkiye Cumhuriyeti ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri mensubu bireylerde dentoalveoler ve kraniofasiyal yapılara ait norm değerlerinin saptanması ve karşılaştırılması. Diss. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2004.

Altan, O. N. A. T. "TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN 75, YILINDA KARDİYOVASKÜLER TIP." Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. yılında bilim:" Bilanço 1923-1998" Ulusal Toplantısı 1 (1999): 191.

Öztürk, Semire Ruken. Sinemanın" dişil" yüzü: Türkiye'de kadın yönetmenler. Om Yayınevi, 2004.

Kaya, Mustafa. XII. ve XIII. yüzyılda Türkiye Selçuklu Devleti'nde dış ticaret. Diss. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.

Şayan, Mennan. System engineering approach to determine critical technologies for machine manufacturing industry a suggested methodology and its application. Diss. Yeditepe Üniversitesi, 2001.

Şahin, İbrahim Erem. Küresel rekabet ortamında Türkiye'de elektronik ticaret ve vergilendirilmesi. Diss. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.

Keskin, Mustafa, and Ata Uysal. "Dijital Görüntülemenin Plastik Cerrahide Kullanımı." Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg) 8.3 (2000).

KÜÇÜKERDOĞAN, Bülent. "UYDU YAYINCILIĞINDA SON GELİŞMELER VE TÜRKİYE." İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi| Istanbul University Faculty of Communication Journal 7 (1998).

Karacalar, Ahmet, et al. "Dijital sinir defektlerinin onarımında ven grefti kullanımı." Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk Plast Surg) 5.3 (1997).

Alır, Gülten, İrem Soydal, and Özgür Öztürk. "Türkiye’de e-devlet uygulamaları kapsamında kamu kurumlarına ait web sayfalarının değerlendirilmesi." Planning (2003): 2-3.

Haspolat, Turgut. "Türkiye'de e-kobi Gerçeği." (2004).

Akyıldız, Murat. "LOJİSTİK DIŞ KAYNAK KULLANIMININ GELİŞİMİ ve TÜRKİYE’DEKİ KULLANIM BİÇİMLERİ." (2004).

BÜYÜKBALKAN, Uğur. "E-Devlet." Mali Çözüm Dergisi 11.55 (2001): 19-20.

Susar, A. Filiz. Türkiye'de belgesel sinemacılar. Vol. 10. Es Yayınları, 2004.

Özkan, Şule, et al. "KOBİ’lerde girişimcilik-yenilikçilik: Türkiye’de gelişmiş ve azgelişmiş bölge düzeyinde bir analiz." (2003).

CERRAHOĞLUTP, Necati. "Türkiye’de Spor Gazeteciliği İmajı." (2004).

ALACAKLI, HİLMİ. "BEŞERÎ COĞRAFYA AÇISINDAN TÜRKİYE-KANADA İLİŞKİLERİ." Marmara Coğrafya Dergisi 2 (1998).

Aktoprak, Seyfi. "Trakyadaki tekstil sektörünün Türkiye ve bölge ekonomisi ile doğal kaynaklar üzerine ekonomik etkileri." (2000).

Önel, Hakkı. "Bükme saç profillerle konut üretimi ve Türkiye'de uygulanabilirliği." (2002).

Şahin, Ali, Arş Gör Handan Temizel, and Arş Gör Metehan Temizel. "TÜRKİYE’DE DEMOKRASİDEN E-DEMOKRASİYE GEÇİŞ SÜRECİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR."

Erbaş, Murat. "Türkiye Basketbol 2. Erkekler ligindeki oyuncuların bazı kişisel değişkenlerinin durumluk kaygı üzerine etkileri ve durumluk kaygının takım içi ilişkilerine etkisinin araştırılması." (2000).

Akbaytürk, Tuba. "Türkiye’deki konsorsiyumların kütüphanelerde satın alma üzerine etkisi." Türk Kütüphaneciliği 17.3 (2003): 247-262.

ÖRNEK, Ali Şahin. "Dönüşümün Kaçınılmaz Olduğu Anda Türkiye’de Bilişim Sektörünün Durumu."

Polat, Nazım H. "TÜRKİYE’DE YEREL BASININ GELİŞİMİNE KISA BİR BAKIŞ." (2002).

Kurumu, Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme. "TKDK." (1998).

YAYLI, Ali, Yüksel ÖZTÜRK, and M. Nurettin ALABAY. "TÜRKİYE¶ DEKİ AKADEMİSYENLERİN İNTERNETİ KULLANIM DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA." (2003).

Çelenkoğlu, Ersin. "Avrupa Birliği ve Türkiye." Türk Kütüphaneciliği 14.1 (2000): 106-114.

DERVİŞOĞLU, Ahmet. "TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN 75, YILINDA ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNDEKİ GELİŞMELERİN BİLİME VE ÜLKENİN GELİŞİMİNE KATKILARI." Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. yılında bilim:" Bilanço 1923-1998" Ulusal Toplantısı 1 (1999): 387.

Durdu, Ömer Faruk. "Avrupa Birliği Yolunda Bilgi Teknolojisinin Türkiye Ekonomisi İçin Önemi." Akademik Bilişim Konferansları, http://ab. org. tr/ab03/tammetin/171. doc,(13.05. 2007) (2003).

Yeloğlu, Öğr Gör Hakkı Okan. "BİLGİ EKONOMİSİ VE DEĞİŞKENLERİ: TÜRKİYE ve OECD ÜLKELERİ KARŞILAŞTIRMALARI."

Uçkan, Özgür. "E-devlet, e-demokrasi ve e-yönetişim modeli: Bir ilkesel öncelik olarak bilgiye erişim özgürlüğü." Stradigma. com. Aylık Strateji ve Analiz E-Dergisi, Haziran 5 (2003).

Helvacıoğlu, Öğretim Görevlisi Aslı Deniz, et al. "DİJİTALLEŞEN DÜNYADA FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ (FMH) ÜLKELER AÇISINDAN KÜRESEL REKABET AVANTAJI OLUŞTURMADAKİ YERİ."

BAYAM, YAVUZ, and M. SABİH AKSOY. "TÜRKİYE'DE UZAKTAN EGiTiM ve SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UYGULAMASI." Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6.1 (2002): 169-175.

Müslümov, Alövsat, and Güler Aras. "Dünya'da teknoloji sektörünün gelişimi ve Türkiye'deki teknoloji sektörü üzerine etkisi: finansal bir yaklaşım." (2002).

Eryılmaz, Hüseyin. "Gelişen Teknolojiler, Estetik, Tasarım, Fotoğraf ve Biraz da Modern İnsanın Dini; Sanat." (2004).

ŞANLI, Maruf, et al. "Takayusu Arteritis: Olgu Sunusu." Turkiye Klinikleri Journal of Cardiology 13.6 (2000): 448-451.

RAHMAN, Ali, et al. "Vasküler Girişim Sonrası." Turkiye Klinikleri Journal of Cardiovascular Surgery 2.3 (2001): 120-125.

YAZICIOĞLU, Levent, et al. "Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Mezenter İskemi." Turkiye Klinikleri Journal of Cardiovascular Surgery 2.2 (2001): 108-112.

ERDAL, Murat. "Tekno-Güvenlik Problemlerinin Uluslararası İlişkilerdeki Yeri ve Türkiye." İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 21-22 (2000).

Müslümov, Alövsat, and Güler Aras. "Dünyada yüksek teknoloji sektörünün gelişimi ve Türkiye teknoloji sektörü üzerinde etkisi: finansal bir yaklaşım." (2002).

Yavuz, Ayşe. "Türkiye’de avrupa birliğine uyum sürecinde kadastral boyut." (2001).

Taşcı, Deniz, and Erhan Eroğlu. "İşletmelerin Öğrenen Organizasyon Olma Yolundaki Çabalarının Türkiye’deki Görünümü." (2004).

KARAMAN, Özcan, and Aydın Polis Meslek Yüksek Okulu. "BİLDİRİNİN KONUSU: BİLİŞİM SUÇLARI İLE MÜCADELEDE POLİS TEMEL EĞİTİMİNİN ÖNEMİ."

Gül, A. "İnternet ve beklentiler." (2003).

BAYKUL, Timuçin, et al. "Various clinical presentations of odontomasand their area measurements on panoramic radiographs." Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences 10.2 (2004): 53.

Deniz, Recep Baki. "Türkiye'de özel sermayeli ticaret bankalarında bireysel internet bankacılığı ve diğer alternatif dağıtım kanalları." (2003).

YILMAZ, Bülent, and Didar BAYIR. "PULMAN-XT projesi ve Türk kütüphaneciliğine etkileri." Türk Kütüphaneciliği 18.1 (2004): 79-84.

Hoşal, Banu M., and Güler Zİlelİoğlu. "RECENT ADVANCES IN THE DIAGNOSIS OF EPIPHORA." Turkiye Klinikleri Journal of Ophthalmology 7.4 (1998): 295.

Öztürk, Hale İlbey. Credit risk management in turkish bank. Diss. Yeditepe Üniversitesi, 2004.

Varol, Asaf, and A. Feyzi Bingöl. "Fırat Üniversitesi’nin Uzaktan Öğretim Hedefleri." Uluslararası Katılımlı Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu (2002): 23-25.

Zaman, Mehmet. "Vakfıkebir İlçesi'nin coğrafyası." (2004).

Ersoy, Osman, and Yusuf Bayraktar. "Gastroenterolojide yeni görüntüleme yöntemi: kapsül endoskopi." Hacettepe Tıp Dergisi 35.4 (2004): 212-215.

Çetinkaya, Murat. İktisadi kalkınmadaki önemi bakımından Türkiyede turizm sektöründeki gelişmelerin değerlendirilmesi (1985-1999). Diss. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000.

Umut, A. L. "TÜRKİYE’DE, DÜNYADA KONSORSİYUMLAR VE NESLI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA."

YİĞİT, Mehmet. "GLOBAL ELEKTRONİK SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE." Sosyal Bilimler Dergisi (1999).

Ozan, Özlem. "GELECEK KUŞAK ÖĞRENME: T-ÖĞRENME (T-LEARNIG)."

RAPORU, ÇALIŞMA. "TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU."

Özdarendeli, Çağrı. "Kazak halk edebiyatı" Ertegiler 1" gramer-metin-sözlük." (1997).

Yurdakul, Mehmet, et al. "KAROTİS ARTER DARLIKLARININ DERECELENDİRİLMESİNDE NASCET, ECST VE CC YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI." Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 57.02 (2004).

Baruh Tanatar, Lorans. "Bankacılık belge merkezi." (2000).

Som, Deniz. "Haydarpaşa hangi Haydar Paşa?." (2000).

Demirhan, Dilek. Türkiye'de bankacılık sektöründe ticari kredi pazarlama faaliyetleri ve İzmir ilindeki ticari kredi müşterilerinin banka tercihini etkileyen faktörlerin analizi. Diss. Ege Üniversitesi, 2004.

Tiryakioğlu, Filiz, and Mustafa Özgür Seçim. "TÜRKİYE’DE SİYASAL REKLAMCILIK VE ETİK: 22 TEMMUZ 2007 GENEL SEÇİMİNE YÖNELİK BİR ANALİZ." Bildiriler: 71.

ÇORUMLUOĞLU, Özşen, İbrahim KALAYCI, and Ayhan CEYLAN. "APSİS ARAÇ TAKİP SİSTEMİ İLE ŞEHİR HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI ve KONYA UYGULAMASI."

Kavuran, T. "Türkiye'de eğitim fakültesi resim-Iş öğretmenliği programlarının uygulanmasında karşılaşılan ekonomik-teknolojik sorunlar ve çözüm önerileri." (2003).

Alaçal, Zafer. Financial crises and commercial bank risk management (Is the capital adequacy ratio enough to cover the risk). Diss. Yeditepe Üniversitesi, 2004.

Bulu, Melih. "Eraslan." H., ve Şahin, Ö (2004): 25-26.

Yediyıldız, Numan. A database management system for Turkish Retired Officers Association. Diss. Yeditepe Üniversitesi, 1999.

Köşker, İ. Ali. Systems engineering approach to determine the role of foresight studies in national decision making: The energy foresight in Turkey and UK. Diss. Yeditepe Üniversitesi, 2001.

ATABEK, Ümit. "Tekno-Politik Bir Perspektif: Enformasyon ve İletişim Teknolojileri." (2004).

Kabak, Mehmet. Foresight on defense technologies in Turkey. Diss. Yeditepe Üniversitesi, 2001.

Alkan, Mustafa, Hakan Tekedere, and Ö. Genç. "İnteraktif Bilgi İletişim Teknolojilerinin Uzaktan Eğitimdeki Uygulamaları." Elektrik, Elektronik, Bilgisayar Mühendislikleri Eğitimi 2 (2003).

Kızılçelik, Suat. Model for offset planning and management in Turkish defense industry. Diss. Yeditepe Üniversitesi, 2000.

Ulusoy, Yahya, and Kamil Alibaş. "Diesel motorlarda biodiesel kullanımının teknik ve ekonomik olarak incelenmesi." Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 16 (2002): 37-50.

Büyükdoğan, Birol. Lise müdürlerinin öğretim liderliği davranışlarının değerlendirilmesi. Diss. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.

ATEŞ, Hakan, and Ramazan BAYINDIR. "PLC KONTROLLÜ SÜRTÜNME KAYNAK CİHAZI TASARIMI VE UYGULAMASI."

Güler, Ara. "'En güzel resimlerim hiç çekmediklerim'diyen'fotoğraf büyücüsü'Ara Güler: Herkesten çok görmüş öleceğim." (1999).

TUĞLU, Ibrahim, et al. "METABOLİK DURUMUN GLOBAL İSKEMİ VE REPERFÜZYONDA BEYİN HASARINA ETKİSİ." Ege Tıp Dergisi 43.3 (2004).

Yanar, Yasemen, and HASAN FENERCİOĞLU. "The utilization of carp (Cyprinus carpio) flesh as fish ball." Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 23.4 (1999): 361-366.

CANAN, Sinan, et al. "Stereolojik uygulamalarda kullanılan pratik gereçler ve bilgisayar destekli stereolojik analiz cihazları." Turkiye Klinikleri J Med Sci 24 (2004): 672-680.

Yalçıntan, Murat Cemal. "Haberler." Türk kütüphaneciliği 17.1-4 (2003): 324.

Murat, Cumhur. System dynamics modeling of conflicts between and within nations: case study Turkey an its neighbors. Diss. Yeditepe Üniversitesi, 2000.

Tuşat, Ekrem. Büyük ölçekli harita yapımında jeodezik amaçlı GPS ölçü ve hesap standartlarının araştırılması. Diss. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003.

Çakıroğlu, Metin. "19-21 yaş futbolcularda alt ekstremite eklem hareket genişliklerinin ölçülmesi." (2001).

Yalvaç, Mesut. "Elektronik Yayıncılıkta Güvenlik." Aysel Yontar Armağanı, Yay. Haz.: Bekir Kemal Ataman, Mesut Yalvaç, Türk Kütüphaneciler Derneği, İstanbul Şubesi Yay., İstanbul (2004): 73-85.

Tadmouri, Ghazi Omar. β-Thalassemia in Turkey: distribution, diversity, evolution and phenotype-genotype correlations. Diss. The American University of Beirut, 1999.

Gezer, İbrahim. "Kayısı Ağaçlarında Yaylanma Rijitliği ile Bazı Ağaç Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Hasat Tekniği Açısından İncelenmesi." Turkish Journal of Agriculture and Forestry 23 (1999): 1065-1069.

Atılgan, Osman. "Bilgi İletişim teknolojilerinde sayısal uçurum." Türk Kütüphaneciliği 17.1 (2003): 37-42.

Çakır, Vesile. "Yeni iletişim teknolojilerinin reklam üzerine etkileri." Selçuk İletişim, 3 (2) (2004): 168-181.

Akyol, Okan, and Gülnur Metin. "An investigation on determination of some morphological characteristics of Cephalopods in Izmir Bay (Aegean Sea)." Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 18.3 (2001).

Çaklı, Şükran, et al. "Physical, chemical and sensory evaluation of sardines (Sardina pilchardus (Walbaum, 1792)) stored at no-frost conditions." Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 20.1 (2003).

Özyavuz, Murat. "Arboretum planlama ilkeleri ve Trakya Üniversitesi Güllapoğlu arboretumu peyzaj planlama çalışmaları." (2003).

Hüseynov, Fuad, et al. "Avrupa Birliği-BDT Ülkeleri İlişkilerinin Hukuki Çerçevesi." Journal of Ankara University Faculty of Law 50 (2001): 2.

Helvacioglu, Ögretim Görevlisi Asli Deniz, et al. "DIJITALLESEN DÜNYADA FIKRI MÜLKIYET HAKLARININ (FMH) ÜLKELER AÇISINDAN KÜRESEL REKABET AVANTAJI OLUSTURMADAKI YERI."

Öztürk, Feza. "Küreselleşme-Yeni Dünya Düzeni." erişim tarihi (2003).

AYDOS, Latif, Hamdi PEPE, and Hüseyin KARAKUŞ. "BAZI TAKIM VE FERDİ SPORLARDA RÖLATİF KUVVET DEĞERLERİNİN ARAŞTIRILMASI." Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 5.2 (2004).

Özdemirci, Fahrettin. "e-Arşivlere giden yolda belge yönetim birimleri." Ali Can (Yay. Haz.), e-Türkiye Sürecinde Kütüphaneler 38 (2002): 126-141.

Tüzün, Ümran. "Gelişen iletişim araçlarının çocuk ve gençlerin etkileşimi üzerine etkisi." Düşünen Adam Psikiyatri Ve Nörolojik Bilimler Dergisi 15.1 (2002): 46-50.

Ziyareti, Michael Leigh'in TESEV'I., et al. "Toplantı Raporu." Tesev (2003).

Alkan, Mustafa, and Cafer Canbay. "Cenevre’den Tunus’a Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi." Türkiye Bilişim Derneği 21 (2004): 291-300.

Mutlu, Mehmet. Tapor Dağı (Ulukışla-Niğde) ve çevresinin florası. Diss. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998.

UZUN, H. Alper, et al. "HypoplasIa Of AbdomInal Aorta: Case Report." Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 9.3: 184-185.

Yağız, Dursun. Seydişehir-Derebucak (Konya)-Akseki (Antalya) yörelerinin miksomiset florası. Diss. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003.

ÇOLAK, S., T. ÇALBAN, and M. YEŞİLYURT. "BAKIR İÇEREN LİÇ ÇÖZELTİLERİNDEN CHEVREUL TUZU ELDESİNİN İSTATİSTİKSEL MODELLENMESİ."

ÇAKIR, Vesile. "YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN REKLAM ÜZERİNE ETKİLERİ." SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 3.2 (2004): 168-181.

Tugay, Osman. Dipsiz Göl-Sarıot Yaylası-Sorkun (Bozkır-Konya) Arasında Kalan Bölgenin Florası. Diss. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998.

Altınok, Serdar, İbrahim Halil Sugözü, and Murat Çetinkaya. "Geleneksel ticaretten yeni ekonomiye elektronik ticaretin temel ekonomik etkileri." İndirilme Tarihi 18 (2003): 2011.

Altun, Mehmet. Osmanlı'dan günümüze hayallerin gerçekleştiği 100 yıl: İE Ulagay İlaç Sanayii Türk AŞ 100 yaşında. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 2003.

TURAN, Mine Hamamcıoğlu. "MİMARİ FOTOGRAMETRİ ALANINDAKİ ÇAĞDAŞ GELİŞİMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ." Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 19.1 (2004).

OKTAY, Ertan, Ali BALKANLI, and Adil SALEPÇİOĞLU. "Bilgi Toplumunda Yeni Ekonomi Ve E-Dönüşüm Stratejileri." 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (2004): 157-159.

GENÇOĞLU, Muhsin T., Mehmet CEBECİ, and Murat GÜNEŞ. "Güneş enerjisi ile çalışan PLC kontrollü su pompası sistem tasarımı." Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Elazığ (2000).

Yalçın, Volkan, and Harun Çetin. "ŞEHİRSEL DÖNÜŞÜME BİR ÖRNEK YUKARI DİKMEN VADİSİ." (2004).

Karabulut, Tahsin. Türk otomotiv sanayiinin ekonomik yapısı ve otomobil talep analizi (1980-2000). Diss. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002.

Şatır, Dilek, et al. "DÜNDARLI-ELEKGÖLÜ (NİĞDE) CİVARININ MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE ECEMİŞ FAYI’NIN ETKİLERİ."

George, F. "2002 YILI PABUÇ BURNU KAZISI ÖN RAPORU." Kazı Sonuçları Toplantısı 25.2 (2003): 187.

Filiz, Mustafa. "Yerel idare maliyesinde program bütçenin belediyelerde uygulanma sorunu." (1999).

Taylan, Hasan Hüseyin. Köy ailesinde aile içi ilişkiler" Selçikli Köyü örneği". Diss. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.

Yanar, Yasemen, and Hasan Fenercioğlu. "Sazan (Cyprinus carpio) etinin balık köftesi olarak değerlendirilmesi." Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 23 (1999): 361-365.

GÜRBÜZ, Rıza. "MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE UZAKTAN ÖĞRETİM."

Uzgören, Gökhan. Türk izcilik tarihi. Papatya Yayıncılık, 2000.
Kök, Mehmet Sıtkı. Media content analysis by MORN (multi object relation network) to determine anticipated megatrends in Turkey: A factor-analytic approach. Diss. Yeditepe Üniversitesi, 2000.

METİN, Ahmet. "İnternet ve Dermatolojide Kullanımı." Turkiye Klinikleri Journal of Dermatology 9.3 (1999): 175.

HASIMOGLU, Can, Yakup IC ING UR, and Hüseyin OGUT. "Dizel Motorlarında Egzoz Gazları Resirkülasyonunun (EGR) Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Deneysel Analizi." Turkish J. Eng. Env. Sci 26 (2002): 127-135.

COŞKUN, Arş Gör Dr Neslihan. "Elektronik ticaretin gelişiminde temel dinamikler ve gelişimi önündeki engeller." Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13.2 (2004).

UZUN, H. Alper, et al. "Abdominal Aort Hipoplazisi: Olgu Sunumu." Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 9.3 (2001): 184-185.

Üstsoy, Emre, et al. "Birincil Üretimde Enerjiye Dönüşebilen Karbon Miktarının Hesaplanmasında Alternatif Bir Yöntem." EÜ Su Ürünleri Dergisi 21.3-4 (2004): S339-342.

Demirel, Selçuk. Mumuk harfleri öğreniyor. Yapı Kredi Yayınları, 1997.

IŞIK, Eşref, and Taner GÜLER. "Canıtez çeşidi nohutta aynı yükleme hızında ezilme direnci değişiminin neme bağlı olarak belirlenmesi." Uludağ Üniversitesi Zir. Fak. Derg.,(2004) 18.1 (2004): 25-31.

AKALIN, Şükrü Haluk. "Internet mi, İnternet mi?." Türk Dili Dergisi 604 (2002).

GÖNCÜ, Tuğrul, et al. "Vasküler İnjüri Sonrası Oluşan İntimal Hiperplazi Üzerine Perindoprilin Etkisi." Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 9.2 (2001): 109-114.

Yilmaz, Kamil. "Türk telekomünikasyon sektöründe reform: Özelleştirme, düzenleme ve serbestleşme." (2000).

GÜLER, Emel GÖNENÇ, and Öğr Gör Sedat KOCADOĞAN. "TURİZM ENDÜSTRİSİNDE e-DÖNÜŞÜMLER."

Üstsoy, Emre, et al. "An alternative calculation of carbons that can be turned into energy by primary production." Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 21.3 (2004).

SESLİ, F. Ahmet, Nihat AKYOL, and H. İbrahim İNAN. "COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE KIYI KENAR ÇİZGİSİ-MÜLKİYET İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ." (2002).

GÖNCÜ, Tuğrul, et al. "The effect of perindopril on the intimal hyperplasia occurring after vascular injury." Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 9.2 (2001): 109-114.

Aras, Aliye, et al. "Yaşayan fosil Sequoiadendron giganteum (Ağaçlı linyitleri): ksiloloji, palinoloji ve yaşı." Türkiye Kuvaterneri Çalıştayı IV, 29-30 Mayıs 2003 (2003): 186-194.

AKPINAR, Ebru KAVAK, and Yaşar BİÇER. "Investigation of drying behaviour of pumpkin in a cyclone type dryer." Gazi University Journal of Science 16.1 (2003): 159-169.

Gökbunar, Ramazan, and Serhat BAŞTAN. "KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA E-DEVLETLE İLGİLİ YENİ GELİŞMELER: TÜMLEŞİK E-DEVLET SİSTEMLERİNE DOĞRU." (2004).

Erdem, Rahmi. Tarihsel çevre koruması için ekonomik bir destek yönetimi. Diss. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997.

Çakır, Dilek Türker, et al. "(Linnaeus, 1758), Arnoglossus laterna (Walbaum, 1792), Arnoglossus kessleri (Schmidt, 1915)." Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 20.3 (2003).

Ergin, Selma. "Özbek halk masalları (Bir Bar Eken/transkripsiyon-inceleme)." (1997).

Açıkel, Durmuş Ali. Yapı denetiminin kalite üzerine etkisi ve Konya örneği. Diss. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998.

AKPINAR, Ebru KAVAK, and Yaşar BİÇER. "SİKLON TİPİ BİR KURUTUCUDA KABAĞIN KURUMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ."

Koçak, Abdullah. Televizyon izleyici davranışları-Televizyon izleyicilerinin tercihleri ve doyumları üzerine teorik ve uygulamalı bir çalışma. Diss. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001.

UÇAN, Uçkun Sait, Yahya KUYUCUOĞLU, and E. Özlem KUYUCUOĞLU. "İmmün Sistemi Baskılanmış ve Uyarılmış Broiler Civcivlerde Kutanöz Bazofil Aşırı Duyarlılık Reaksiyonu."

UÇAN, UÇKUN SAİT, YAHYA KUYUCUOĞLU, and E. ÖZLEM KUYUCUOĞLU. "Cutaneous Basophil Hypersensitivity Reaction in Immunomodulated Broiler Chicks." Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 23.6 (1999): 585-590.

Çukadar, Sami, and Sönmez Çelik. "İnternete dayalı uzaktan öğretim ve üniversite kütüphaneleri." Doğuş Üniversitesi Dergisi 4.1 (2003): 31-42.

Günaydın, Eşref. Yahudi Kürtler: babil'in kayip çocukları. Vol. 32. Karakutu, 2003.

TAN, Ahmet, Abdulvahap BAYDAŞ, and Nurullah AKSEN. "Kahramanmaraş İlindeki İşletmelerin Pazarlama Faaliyetlerinde İnternet’i Kullanma Eğilimleri." KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7 (2) (2004): 83-89.

Çiçek, Mustafa. A" Management information system (MIS) for a decision support system framework in natural disaster management”. Diss. Yeditepe Üniversitesi, 2001.

Kemal, Yaşar. Sarı defterdekiler: folklor derlemeleri. Yapı Kredi Yayınları, 1997.

HAŞİMOĞLU, CAN, YAKUP İÇİNGÜR, and HÜSEYİN ÖĞÜT. "Experimental analysis of the effect of exhaust gas recirculation (EGR) on engine performance and exhaust emissions on diesel engines." Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences 26.2 (2002): 127-136.

ÖLGEN, M. Kirami. "SİBERCOĞRAFYA: YENİ BİR COGRAFİ YAKLAŞIM." Ege Coğrafya Dergisi 12.1 (2003).

EREL, Şerafettin, and Mehmet ULUER. "He-Cd lazer kaynağıyla uyarılan bir optoelektronik kristalden elde edilen optik sinyallerin işlenmesi."

Karaşahin, Mustafa, and Serdal Terzi. "COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE ISPARTA-ANTALYABURDUR KARAYOLUNUN KARA NOKTA ANALİZİ." Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 9.3 (2003): 305-311.

TUNAY, Metin, and Ayhan ATEŞOĞLU. "A study with remote sensing data of change in flood plains at Bartin province." Turkish Journal of Forestry 2 (2004): 60-72.

CANBAY, Çağlar Selçuk, Gülden GÖKÇEN, and Arif HEPBAŞLI. "Bina yönetim sistemleri ve hvac sistemlerinde enerji tasarrufuna yönelik kontrol ilkeleri." Tesisat Mühendisliği Dergisi 84 (2004): 5-19.

Bilge, Arş Gör Semih. "E-DEVLET UYGULAMALARI KAPSAMINDA GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ WEB SİTESİNİN “TÜBİTAK WEB SİTESİ YARIŞMA KRİTERLERİ” AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ."

Alkin, Kerem. "Genel Ekonomi." TSPAKB Eğitim Notları, http://www. tspakb. org/docs/egitim_notlari/genel_ekonomi_turev. pdf 10.02 (2002): 2009.

ŞENGÖR, GÜLGÜN F. ÜNAL, UFUK ÇELİK, and SEVİLSEN AKKUŞ. "Determination of freshness and chemical compositon of scad (Trachurus trachurus, L. 1758) stored in refrigerator." Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 24.3 (2000): 187-194.

YÜKSEL, Fethi Ahmet, and Ali İsmet KANLI. "JEOFİZİK YÖNTEMLERLE URANYUM VE TORYUM ARAMALAR." BİLDİRİLER KİTABI: 49.

Sempozyumu, Ulusal Nükleer Yakıt Teknolojisi. "GÜVENLİK DENETİMİ VE GENİŞLETİLMİŞ UYGULAMA PROGRAMI."

Şengör, Gülgün F., Ufuk Çelik, and Sevilsen Akkuş. "Buzdolabı Koşullarında Depolanan İstavrit Balığı (Trachurus trachurus, L. 1758)’nın Tazeliğinin ve Kimyasal Bileşiminin Belirlenmesi." Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 24 (2000): 187-193.

BARDAKCI, Ahmet. "Kitlesel bireyselleştirme uygulama yöntemleri." Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, c 4 (2004): 8.

Ayhan, O. N. A. T., A. Talat İNAN, and G. Ü. L. Zafer. "FARKLI GEOMETRİK YAPIDAKİ KIRMIZI BİBERLERİN PLC KONTROLLU GÜNEŞ ENERJİLİ-GİZLİ ISI DEPOLAMALI KURUTUCUDA KURUTULMASI." Politeknik Dergisi 6.1 (2003).

AKTAŞ, Abdurrazzak, Mustafa BALCI, and U. Ç. A. R. Tamer. "PNÖMATİK PÜLVERİZATÖRLER İÇİN RADYAL BİR KOMRESÖRÜN TASARIMI, SİMÜLASYONU, PROTOTİP İMALİ VE PERFORMANS ANALİZİ."

Kılıçaslan, Fatma. "Elektronik Müzik Kütüphanesi: Selçuk Üniversitesi Örneği." Bilgi Dünyası 5.1 (2004): 93-101.

ERKAN, Erhan. "INTERNET VE KUTUPHANELER." 50. Kuruluş Yılında Ulusaldan Evrensele Türk Millı̂ Kütüphanesi, 1946-1996: sempozyum (bildiriler), 19-21 Haziran 1996, Millı Kütüphane, Ankara 1 (1998): 73.

Tola, Muharrem, et al. "ASEMPTOMATİK,% 60-99 KAROTİS ARTER STENOZU TANISINDA RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ."

Meder, Mehmet. "Bilgi toplumu ve toplumsal değişim." Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9.9 (2001): 72-81.

Yomralıoğlu, Tahsin. "Coğrafi bilgi sistemi politikası." TUJK 2003 Yılı Bilimsel Toplantısı Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Jeodezik Ağlar Çalıştayı (2003).

ÜNSAN, Yalçın, and Ertekin BAYRAKTARKATAL. "STRAIN-GAGE YÖNTEMİ VE GEMİ İNŞAATINDA KULLANIM ALANLARI." (1999).

KOVANCI, BAHATTİN, NİMET SEMA GENÇER, and MEHMET KAYA. "Investigations on the biology and ecology of the Apollo Butterfly, Parnassius apollo (L.)(Lepidoptera: Papilionidae) in Uludağ, Bursa, Turkey." Turkish Journal of Agriculture and Forestry 23.EK4 (1999): 875-884.

Gürsel, Nedim. Şeytan, melek ve komünist. DABAA, 2004.

Hoşgör, Evren. "Internet ve Demokratik Katılım." Mülkiye Dergisi, S 230 (2001): 185-206.

Peltekoğlu, Filiz Balta. Halkla ilişkiler nedir?. Beta Basım Yayım Dağıtım, 1998.

DELLAL, Gürsel, Ayhan ELİCIN, and Ali Murat TATAR. "Ile de France x Akkaraman (G 1) Melezi Erkek Kuzularda Kesim ve Karkas Özelliklerine ili şkin Fenotipik ve Genetik Parametreler." TARIM BILIMLERI DERGISI 6.3 (2000): 149-152.

Bengshir, Türksel Kaya. "Devlet-Vatandaş İletişiminde E-Posta." Amme İdaresi Dergisi 33.4 (2000): 49-61.

Aslan, Betül. Erzurum’da ermeni olayları (1918-1920),(Hatıralar-belgeler-kazılar). 2004.

TAŞPINAR, Mehmet, et al. "ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME KAPSAMINDA İNTERNET KAFELERİN EĞİTSEL BİR ARAÇ OLARAK KULLANIMI."

Rukancı, Fatih, and Hakan Anameriç. "Bilgi toplumu ve toplumun bilgilenmesinde kütüphanelerin rolü." (2004).

Tekdal, Mehmet. "E-Öğrenimde Yeni bir Boyut: Öğrenme Nesneleri." Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28.2 (2004): 7-12.

Şayli, Ömer, and Levent M. Arslan. "Türkçe’deki seslerin süre özellikleri." Dilbilim Araştırmaları Dergisi (2003).

Izgar, Hüseyin. Okul yöneticilerinin tükenmişlik düzeyleri (burnout) nedenleri ve bazı etken faktörlere göre incelenmesi (Orta Anadolu örneği). Diss. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000.

ATASEVER, Mustafa. "Yoğurt üretiminde bazı stabilizörlerin kullanımı." Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi 15.1-2 (2004): 1-4.

Kılıç, Selami. II. Meşrutiyetten Cumhuriyet Türkiyesine Türk inkılâbının fikir temelleri. 1998.

Ercan, Orhan. "TKGM’de Jeodezi ve Arazi Bilgi Sistemi Faaliyetleri." Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Jeodezik Ağlar Çalıştayı, TUJK (2003).

Gürbüz, Hülya, Oğuz Taşkınalp, and Recep Mesut. "The Range of Motion of Abduction and Opposition of the Thumb." Balkan Medical Journal 2002.2 (2002).

Duman, Erdal, Fahrettin Yüksel, and Murat Pala. "The investigation of growth characteristics and meat yield of Barbus capito pectoralis (Heckel, 1843)." Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 20.3 (2003).

Özşen, Hakan. Bazı Türk kömürlerinin termogravimetrik özelliklerinin belirlenmesi. Diss. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003.

SARISAKAL, M. Nusret, and M. Ali AYDIN. "E-ticaretin yeni yüzü mobil ticaret." Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi 1.2 (2003): 83-90.

Osman, E. Ğ. R. İ. "Alevî-Bektaşî Kaynaklarının Neşri Problemi." Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi 28 (2003).

Doğan, Hasan Hüseyin. Karaman yöresinin makrofungusları üzerinde taksonomik araştırmalar. Diss. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001.

Çelikcan, Peyami. "Tematik Medya ve Reklam." Akdeniz İletişim, Antalya: Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını 1 (2001).
Tunçbilek, Gökhan, Figen Özgür, and Sevim Balcı. "1229 yarık dudak ve damak hastasında görülen ek malformasyon ve sendromlar." Çocuk sağlığı ve hastalıkları dergisi 47 (2004): 172-176.

ÜLGEN, MERT, et al. "BASIM İŞLETMELERİNDE GÜRÜLTÜNÜN İŞGÖRENİN PERFORMANSI ÜZERİNE OLUMSUZ ETKİSİNİN İNCELENMESİ THE INVESTIGATION OF NEGATIVE EFFECTS OF THE NOISEON THE WORKERS’PERFORMANCE IN."

ÖZKARAKAS, İlhan. "EGE BÖLGESİNDE YETİSTİRİLEN BAZI ÖNEMLİ KAYISI (P. armeniaca L.) ÇESİTLERİNİN ÇİÇEKLENME DÖNEMİNDE İLKBAHAR DONLARINA DAYANIMLARININ BELİRLENMESİ." Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi 12.2 (2002).

SİPOS, János. "Macarların Türk Halkları Arasında Gerçekleştirdiği Halk Müziği Araştırmaları." Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi 30 (2004).

POLAT, A. Aytekin. "HATAY’IN ANTAKYA LÇES NDE YET ŞT R LEN BAZI DUT T PLER NN MEYVE ÖZELL KLER NN BEL RLENMES." (2004).

İleri, Recep, et al. "Sakarya İlinde Trafik Kaynaklı Gürültü Ve Kontrolü." Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2.1 (1998): 1-6.

Sabancıoğlu, Müsemma. "Haritaların kullanım alanlarına dair birkaç not." (2001).

YUCESU, Hüseyin Serdar, Recep ALTIN, and Selim CETINKAYA. "Dizel motorlarında alternatif yakıt olarak bitkisel yağ kullanımının deneysel incelenmesi." Turk J. Engin. Environ. Sci 25 (2001): 39-49.

Çelikyürek, Ömer Timur. Flexibility, technology diffusion and modernisation in the Turkish defence industry firms. Diss. Yeditepe Üniversitesi, 2000.

Çöğürcü, Mustafa Tolga. Konya'daki bazı haberleşme binalarının deprem güvenliklerinin araştırılması. Diss. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003.

İnceyol, Yaşar. Güneydoğu Anadolu Projeleri'nde (GAP) yapılan arazi toplulaştırma çalışmalarında koordinasyon ve planlama sorunları. Diss. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000.

Akgöz, Erkan. Turizm işletmelerindeki Türk gecelerinin Türk kültürünü tanıtmaya katkıları. Diss. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.

GEZER, İBRAHİM. "Determination of relationships between spring rigidity and some other tree properties in apricot trees with respect to harvesting technique." Turkish Journal of Agriculture and Forestry 23.EK5 (1999): 1065-1070.

Altunbaş, Hüseyin. "Yeni medya ve interaktif reklamcılık." (2001).

Demircan, V., S. A. Hatirli, and AR AKTAŞ. "Isparta Ilinde Kirazin Pazarlama Yapisi ve Sorunlari." Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2004): 8-1.

YER, GÜNÜMÜZ TÜRK YE S. NDEK. "MÜ TER LK LER YÖNET M (CRM) VE." (2001).

Tümertekin, Erol, and Nazmiye Özgüç. "Beşeri coğrafya." Çantay Kitabevi, İstanbul (1998): 307-312.

Okay, Cüneyd. Eski harfli mühendislik dergileri: inceleme. Cüneyd Okay, 2004.

Hacıyusufoğlu, A. Fatih. Haşhaş ekim yöntemlerinin iyileştirme olanaklarının belirlenmesi üzerine bir araştırma. Diss. Adnan Menderes Üniversitesi, 2003.

Elibol, Halil, and Burcu Kesici. "ÇAĞDAŞ İŞLETMECİLİK AÇISINDAN ELEKTRONİK TİCARET." Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2004): 303-329.
Alaygut, Doğan, et al. "MERSİN KÖRFEZİ DENİZ TABANINDAKİ OLASI ÇAMUR VOLKANLARINDAN ALINAN KAROT ÖRNEKLERİNİN LİTOSTRATİGRAFİK, BİYOSTRATİGRAFİK VE JEOKİMYASAL İNCELEMESİ."

ERSOY, Aylin AKOVA, and Güldem ÜSTÜN. "ÇÖREKOTU (Nigella sativa l.) LİPAZ ENZİMİNİN İMMOBİLİZASYONUNA ASETONUN ETKİSİ."

İşcan, Fatih. Arazi toplulaştırması yazılımı için algoritma geliştirilmesi. Diss. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003.

Meşhur, Mehmet Çağlar. New approaches in urban conservation process, the case study-city of Amasya, Yalıboyu houses. Diss. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999.

Demirtaş, Burak. Effect of inflation on financial reporting. Diss. Yeditepe Üniversitesi, 2004.

Turgut, Gökhan. Interlocking directorates and implications for corporate performance in S and P and ISE list of 100. Diss. Yeditepe Üniversitesi, 2004.

Çelikbay, Zülfikar. Turkey's security dilemma: European security and defense identity and NATO. Diss. Yeditepe Üniversitesi, 2000.

Deveci, Hüseyin. Konya bölgesi düşük kaliteli linyitlerinin amonyaklaşma teknolojisinin araştırılması. Diss. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004.

Özden, S. Melisa. Understanding Brand Management: The Role Quality, Price and Marketing Communications on creating Brand Equity. Diss. Yeditepe Üniversitesi, 2004.

Karaboga, Nurhan, Adem Kalınlı, and Kayseri Meslek Yüksek Okulu. "IIR FİLTRE TASARIMI İÇİN YENİ BİR METOD."

Smith, Donald. "Dergi2." (2000).

ÇALBAN, T., S. ÇOLAK, and M. YEŞİLYURT. "SULU NH3-(NH4) 2SO4 ORTAMINDA OKSİTLİ BAKIR CEVHERİNDEN BAKIR ÇÖZÜNDÜRÜLMESİNİN OPTİMİZASYONU."

Meydan, Fevzi. The role of the Turkish Armed Forces in developing defense Industry technology base: a hypoyhetical model proposal. Diss. Yeditepe Üniversitesi, 2000.


Aktaş, Sinan. Ahırlı, Yalıhüyük ilçeleri ve Bozkır (Konya) ilçesinin kuzey bölgesinde yetişen makrofunguslar üzerine taksonomik araştırmalar. Diss. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001.

Kalinli, Adem, Nurhan Karaboga, and Kayseri Meslek Yüksek Okulu. "TABU ARAŞTIRMA ALGORİTMASI KULLANARAK ADAPTİF IIR FİLTRE TASARIMI."

Karşıl, Yusuf. An analytic hierarchy process based decision model for comparing the performance of turkish self-propelled guns with the Russians’ and determining the modernization of self-propelled guns. Diss. Yeditepe Üniversitesi, 2002.


Ceylan, Hasan. "Katma bütçe uygulaması çerçevesinde Trakya Üniversitesi örneği." (1999).

Çakır, Aslı. "Yeme, içme ve eğlencenin patroniçeleri." (2003).

Smith, Donald. "asdasd." (2000).

Özcan, Behzat Oral BİTLİSLİ1 Bahri BAŞARAN, SARI2 Ahmet ASLAN, and Gökhan ZENGİN. "Devekuşu Ham ve Mamul Derilerilerinin Bazı Teknolojik Parametreleri Üzerine Araştırmalar."

İşcan, H. Zafer, et al. "EXTRA-ANATOMIC BYPASS: INFLOW USAGE OF THORACIC AORTA." Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 9.2: 118-121.

Öztekin, Zafer Savaş. A review on energy resources and natural gas usage in Turkey. Diss. Yeditepe Üniversitesi, 2004.

Bulu, Melih, et al. "ELMAS (DIAMOND) MODELI ILE ANKARA BILISIM KÜMELENMESI REKABET ANALIZI."

BERKAY, Ahmet, Murat ŞEKER, and E. Murat ESİN. "PNÖMATİK ROBOT UYGULAMASI."

YÜCESU, HÜSEYİN SERDAR, Recep Altin, and Selim Cetinkaya. "Experimental investigation of vegetable oil usage as alternative fuel in diesel engines." Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences 25.1 (2001): 39-49.

Özkan, Ş. G., and H. Cebi. "Emet kolemanit atıklarının susuzlandırma olanaklarının araştırılması. 3." Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu (1999): 147-151.

KARAKAŞ, Sekine. "ÇAGDAŞ TEKNOLOJİNİN KÜTÜPHANELER VE BİLGİ MERKEZLERİNDE UYGULANMASı." (1998).

Demirel, Mustafa. Türk kamu yönetiminin halkla ilişkilerine ombudsman desteği için bir model önerisi. Diss. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.

ÇİLOĞLU, ERHAN, et al. "Determination of some population parameters and reproduction period of whiting (Merlangius merlangus euxinus Nordmann, 1840) on the Trabzon-Yomra coast in the eastern Black Sea." Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 25.6 (2001): 831-837.

STEMLER, CORAFBLG, and GPS ENTEGRASYONU. "KÖY YOL HAR TALARININ ÜRET LMES Ç N."

ÇELİK, ÖZLEM, and HATİCE TORCU. "Investigations on the biology of red mullet (Mullus barbatus Linnaeus, 1758) in Edremit Bay, Aegean Sea, Turkey." Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 24.3 (2000): 287-296.

Tütüncü, Kemal. Finansal alanda bir uzman sistem tasarımı. Diss. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002.
TAŞCI, Tuğrul, Alper GÖKSU, and Barış KANTOĞLU. "E-Dönüşümde bilgi ve iletişim teknolojileri öğretimi." (2004).

Bayraç, H. Naci. "YENİ EKONOMİ’NİN TOPLUMSAL, EKONOMİK VE TEKNOLOJİK BOYUTLARI." Sosyal Bilimler Dergisi 4.1 (2003).

Akbaş, Oktay, and Soner M. Özdemir. "Avrupa Birliğinde yaşam boyu öğrenme." Milli Eğitim Dergisi 155.156 (2002): 112-126.

ÖZDEMİR, Mehmet Taner, et al. "ORTOPEDİDE TIBBİ İLLÜSTRASYON."
Sezon, Elit Bayan Futbolcuların. "Boyunca Bazı Fiziksel Ve Fizyolojik Parametrelerinde Meydana Gelen Değişikliklerin Belirlenmesi." (2003).

KILIÇASLAN, Cenk SAYIN İbrahim. "EMME MANİFOLDUNDAKİ TÜRBÜLANS ARTIŞININ MOTOR PERFORMANSINA ETKİSİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA."

YÜKSEK, Turan, and Filiz YÜKSEK. "PAZAR İLÇESİNDE KİWİ YETİŞTİRİCİLİĞİNE UYGUN BAZI ARAZİLERİN TESPİTİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA."

Çakır, Nazife. "Tek düzen hesap planına göre işçilik giderlerinin muhasebeleştirilmesi ve Uzunköprü uygulamaları." (2000).

Bihter, E. R. O. L., and Rahmi Nurhan ÇELİK. "PRESİZYONLU EĞİM SENSÖRLERİNİN BÜYÜK YAPILARIN HAREKETLERİNİN İZLENMESİNDE KULLANILMASI."

YILDIRIM, Volkan, and Tahsin YOMRALIO LU. "ADRES B LG S STEM TASARIMI VE A ANAL ZLER UYGULAMALARI."

Kerman, Haldun. A mathematical programming model for determining the best assignment of the air defense artillery units to oil depots. Diss. Yeditepe Üniversitesi, 2000.

Şanda, Murat Aydın. Hadim (Konya), Ermenek ve Bucakkışla (Karaman) arasında kalan bölgenin fitososyolojik ve fitoekolojik yönden araştırılması. Diss. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999.

Tonta, Yaşar, and Mehmet Emin Küçük. "Elektronik Kütüphanecilik Semineri: Bir Değerlendirme." Bilgi Dünyası 1.2 (2000): 354-375.

Şanda, Murat Aydın. Hadim (Konya), Ermenek ve Bucakkışla (Karaman) arasında kalan bölgenin fitososyolojik ve fitoekolojik yönden araştırılması. Diss. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999.

OKCU, Güvenir, et al. "ALÇI VE BANDAJ ÜZERİNDEN YAPILAN SOĞUK UYGULAMANIN ETKİNLİĞİ."

Kurulu, TKD İstanbul Şubesi Yönetim. "TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ’NDEN HABERLER." (2001).

Türen, Ufuk. A model for the response capability of Turkish armed forces in natural disaster. Diss. Teditepe Üniversitesi, 2000.

Barış, M. Kutsi. Using system dynamic tools in project management: system archetypes and feedback loops for Southeastern Anatolia Project. Diss. Yeditepe Üniversitesi, 1999.
SAVAŞ, İsmail TÜRKBAY Vedat. "BİLYALI SANTRİFÜJ KAVRAMA KARAKTERİSTİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI İÇİN DENEY SETİ TASARIMI."

Işık, Turan. "Elit ve elit olmayan genç basketbol oyuncularında fizyolojik profillerin karşılaştırılması." (2001).

Şayli, Ömer, A. S. Özsoy, and Levent M. Arslan. "Türkçe’de Ses Sürelerine Etki Eden Etmenler ve Etkileri." XVII. Dilbilim Kurultayı (2003).

Yüksek, Turan, and Arslan Okatan. "TRABZON LİMNİ DERESİ HAVZASI TOPRAKLARININ BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İLE EROZYON EĞİLİMİ DEĞERLERİNİN ARAŞTIRILMASI." Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 1.1 (2000): 72-80.

Ayhan, O. N. A. T., and A. Korhan BİNARK. "GÜNEŞ ENERJİ DESTEKLİ KARŞIT AKIŞLI-TAŞINIM TİPLİ KIRMIZI BİBER KURUTUCUSUNUN ISIL ANALİZİ." Politeknik Dergisi 6.2 (2003).

AKÇALI, Yard Doç Dr Selda İÇİN. "Kamu Çıkarını Korumak İçin Araştırmacı Gazetecilik Bir Alnertanif Olabilir mi?." Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Kuram ve Araştırma Dergisi 18 (2003).

Ciftci, A. K. "Sticking fraction calculation with modified sudden approximation in muon-catalyzed deuterium-tritium fusion."

Çakır, Dilek Türker, et al. "Edremit Körfezi’ndeki yassı balık türleri ve bu türlerden Citharus linguatula (Linnaeus, 1758), Arnoglossus laterna (Walbaum, 1792) Arnoglossus kessleri (Schmidt, 1915)’nin Boy-Ağırlık İlişkileri”." EÜ Su Ürünleri Dergisi 20.3-4 (2003): 529-536.

ÇINAR, Can, et al. "BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLARDA KISMİ GAZ KELEBEK AÇIKLIĞINDA LPG KULLANIMI ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA."

Çelik, Özlem, and Hatice Torcu. "Ege Denizi Edremit Körfezi Barbunya Balığı (Mullus barbatus Linneaus, 1758)’nın Biyolojisi Üzerine Araştırmalar." Turk J. Vet. Anim. Sci 24 (2000): 287-295.

Duman, Koray. "Yeni Ekonominin Makro Ekonomi Üzerindeki Etkileri." Osmangazi Üniversitesi, İİ BF 3 (2004): 25-26.

Özey, Cem Yaşar. Database marketing in supermarkets. Diss. Yeditepe Üniversitesi, 2004.
Bozkurt, Veysel. "Gözetim ve internet: Özel yaşamın sonu mu?." Birikim Dergisi 136 (2000): 75-81.

Hasan, G. Ü. L. "Kamu kuruluşlarında elektronik hizmetlerin yaygınlaştırılması (E-devlet)." Maliye Dergisi 140 (2002).
SERBEST, Ayşe. "Cobb Irkı Broylerlerde Karkas Ağırlığının Bazı Kemiklerin Gelişimlerine Etkisinin İncelenmesi." J Fac Vet Med 20 (2001): 117-120.

KARATAŞ, Çetin, and Süleyman SARITAŞ. "Rheological Properties of Mixtures of 316L Stainless Stell Powders with Polyproplylen Based Binders." Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences 22.4 (1998): 353-364.

UĞURLU, Nuh, and Mehmet KARA. "Islak ped sistemiyle serinletmenin performans verileri ve kafes sistem kümes iç sıcaklığının düşürülmesine etkisi." Türk J Agric For 24.2000 (2000): 79-86s.

Akolaş, D. Arzu. "BİLİŞİM SİSTEMLERİVE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNİN KÜRESELLEŞME OLGUSU VE GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE YANSIMALARI." Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2004): 29-43.

Özer, Alper, and Sosyal Bilimler Enstitüsü. "DÜŞÜK ENFLASYONDA FİYATLANDIRMA."

Tunç, Perihan. Konya/Derbent-Küçük Muhsine-Başarakavak halıları (2 cilt). Diss. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997.

Öz, N. Semih. "Devletlerin Vergilendirme Yetkileri Sınırının E-Ticaret Açısından Değerlendirilmesi." Maliye dergisi 147 (2004): 90-102.

Coşkun, Eyüp. "Cam güzeli camaltı resimleri." (2001).

Varlı, Ertan. "Büro tasarımında kullanıcı standartları ve teknoloji kullanımının değerlendirilmesi." (2004).

Yaman, Hayri, and M. Bahattin ÇELİK. "Benzinli Motorlarda Egzoz Emisyonlarına Etki Eden Faktörlerin Deneysel Olarak İncelenmesi." Yüksek Lisans Tezi, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Anabilim Dalı, Zonguldak (2004).


letmede Uygulanmas, Bir. "Tam Zaman nda Üretim Sisteminin." (2004).

ATEŞ, Hakan, and Ramazan BAYINDIR. "PIC KONTROLLÜ SÜRTÜNME KAYNAK MAKİNESİ KONTROL DEVRESİ TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ."

ALKAN, Sezai, Salim MUTAF, and Nilgün ŞEBER. "ANTALYA İLİ YAZ KOŞULLARININ FARKLI GENOTİPLERDEKİ ETLİK PİLİÇLERİN VÜCUT SICAKLIKLARINA VE KAN GAZLARINA ETKİSİ." (2003).

Gülbuğ, E. R. O. L. "BAĞIMSIZ BASIN AJANSI." İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi| Istanbul University Faculty of Communication Journal 16 (2003).

Akış, Ayhan. GAP'ın Şanlıurfa ili sosyo-ekonomik coğrafyasına etkileri. Diss. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002.

Boşdurmaz, Nurcan. "Bosna-Hersek'te 15.-16. Yüzyıllarda Osmanlı Dönemi Müslüman Mezar Taşları." Sanat Tarihi Yıllığı 17 (2004).

VURGUN, Hikmet, Sclda BEREKET, and Rana VAROL. "ELİT BAYAN-ERKEK HENTBOLCULARIN OYNADIKLARI POZİSYONLARINA GÖRE FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ." GAZİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ (2001): 11.

Odabaş, Hüseyin. "İnternet tabanlı uzaktan öğrenim modelinin bilgi hizmetlerine yönelik yüksek öğretim programlarında kullanımı." (2004): 121-139.

Tonta, Yaşar. "Elektronik yayıncılıkta son gelişmeler." Bilgi Dünyası 1.1 (2000): 89-132.

Civelek, Mustafa Emre, and Edin Güçlü Sözer. İnternet ticareti: yeni ekososyal sistem ve ticaret noktaları. Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ, 2003.

Yarılgaç, T., and K. Yıldız. "Adilcevaz İlçesinde yetiştirilen mahalli armut çeşitlerinin bazı pomolojik özellikleri." Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 11.2 (2001): 9-12.

Baki, Adnan, and Seher Mandaci Şahin. "BILGISAYAR DESTEKLI KAVRAM HARITASI YÖNTEMIYLE ÖGRETMEN ADAYLARININ MATEMATIKSEL ÖGRENMELERININ DEGERLENDIRILMESI." Turkish Online Journal of Educational Technology 3.2 (2004).

AKIN, Sabire, et al. "PROFESYONEL VE AMATÖR FUTBOL OYUNCULARININ FİZİKSEL ÖZELLİKLER VE İZOKİNETİK DİZ KASLARININ KONSANTRİK KUVVETİNİN KARŞILAŞTIRMASI."

ERTAŞ, Mehmet. "PARSELİN BİR NOKTASINDAN GEÇEN DOĞRU İLE BÖLÜNMESİNDE YENİ BİR BAĞINTI."

Çelik, Ufuk. "Marine Edilmiş Akivades (Tapes decussatus L. 1758)’in Kimyasal Kompozisyonu ve Duyusal Analizi." EÜ Su Ürünleri Dergisi 21.3-4 (2004): 219-221.

OLGUNOĞLU, İLKAN ALİ, ABDURRAHMAN POLAT, and IŞIL VAR. "Chemical and Sensory Changes of Pike-Perch (Sander lucioperca Bogustkaya & Naseka, 1996) Fillets During Frozen Storage (-18ºC)." Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 26.4 (2002): 879-884.

ÜNÝVERSÝTESÝ, ERCÝYES, and ÝKTÝSADÝ VE ÝDARÝ BÝLÝMLER FAKÜLTESÝ. "8. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESÝ."
Özmen, Ersin. Model assessment of technology processes management capability of firms in the industrial base of Turkey: the case of rockets and missiles technology. Diss. Yeditepe Üniversitesi, 1999.

YILDIRIM, Volkan, Recep NİŞANCI, and Selçuk REİS. "Okullarda Coğrafi Bilgi Sistem Destekli Öğrenci Kay› t Otomasyon Sistemi Uygulamas›: Trabzon Kenti Örneği."

Balkan-Atlı, N., et al. "1998 Kömürcü/Kaletepe Obsidyen Atölyesi Kazısı." Kazı Sonuçları Toplantısı 21.1 (2000): 41-50.
Kartal, Semiha. "Ülkemiz inşaat sektöründe gazbeton kullanımı." (2001).
Altundağ, Kamile. Doğum sonu dönemde anneler ile ebe ve hemşirelerin eğitim öncelikleri. Diss. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2002.

KANMAZ, Turan, and Selçuk YÜCESAN. "Lokal anestezik maddeler için yapay tafl› y› c› olarak jelatin süngerin kullan› lmas›: Deneysel çal› flma." Pediatrik Cerrahi Dergisi 18 (2004): 101-105.

Cemil, K. A. R. A., and Uğur ÇÖMLEKÇİOĞLU. "Karaçay (Kahramanmaraş)’ın Kirliliğinin Biyolojik ve Fiziko-Kimyasal Parametrelerle İncelenmesi."

Seferov, Rehman. Azerbaycan nüfusunun yapısal özellikleri ve eğitim açısından analizi. Diss. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.

Öz, Ünal. "Denizsuyunda ve Tatlısuda Ağ Kafeslerde Yetiştirilen Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss W., 1792)'nın Gelişme Farklılıklarının Karşılaştırılması." (2004).

DEMİRTAŞ, M. Murat, et al. "DÜNYA TARİHİNDE BU AY." Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 7.6 (1999): 497-500.

Reeves, Joel De Rosnay, and Yves Coppens. "B‹ LG‹ SAYAR/‹ NTERNET TEKNOLOJ‹ S‹ VE DE⁄‹ fiEN GAZETEC‹ L‹ K." Yeni‹ letiflim Teknolojileri ve Medya: 91.

Holt, İlkay, and Duygu Kızılaslan. "Kütüphanecilikte sürekli eğitim uygulamaları ve Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi örneği." (2004).

TUROĞLU, Hüseyin. "Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Temel Esaslar." (2000).

Üçışık, Süheyla, and Fikret Tuna. "Orta öğretim kurumlarında coğrafya anlatım becerisinin bilgisayar destekli anlatımla geliştirilmesi." (2004).

SARIKAYA, Oğuzhan. "INVESTIGATIONS ON EGG-BATCHES OF Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.)(Lep.: Thaumetopoeidae) IN ISPARTA REGION." Turkish Journal of Forestry 1 (2004): 1-11.

YILMAZ, Özgür, Fuat BÜYÜKTÜMTÜRK, and İ. S. T. A. N. B. U. L. Göztepe. "MEKATRONİK EĞİTİMİ’NDE ÖRNEK BİR UYGULAMA."

Urgan, Mina. İngiliz edebiyatı tarihi. Yapı Kredi Yayınları, 2003.

Ödekan, Ayla. "Belleğimin hariyası Pervititch." (2001).

Batur, Afife. "Pervititch haritaları ya da: Bir kenti okumak." (2001).

Yalvaç, Mesut, and Fidan Bayraktutan. "Elektronik Öğrenme Nesnelerine Erişim ve Metadata." First International Conference on Innovations in Learning for the Future: e-learning”, Istanbul, Turkey. 2004.

Dedeoğlu, Gözde. "Gözetleme, Mahremiyet ve İnsan Onuru." TBD Bilişim 89 (2004): 36.
Erturgut, Mine. "Elektronik imza kanunu bakımından e-belge ve e-imza." İstanbul: Bankacılar Dergisi (2004).
Erturgut, Mine. "Elektronik imza kanunu bakımından e-belge ve e-imza." İstanbul: Bankacılar Dergisi (2004).

ATMACA, Nidai Sulhi. "Türk Tıp Dilinde Yapılan Yanlışlıklar." Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık 2. Ulusal Sempozyumu (2004).

Özbek, Hikmet. "Meyve, bağ ve bazı süs bitkileri zararlıları." (1998).

LU, Tahsin YOMRALIO. "HAR TA MÜHEND SL NDE YEN ARAYI LAR."

Altun, Arif. "Öğretmen Adaylarının İnternete Yönelik Tutumları." EĞİTİM VE BİLİM 28.127 (2003).

Selçuk, R. E., and Tahsin YOMRALIO LU. "BÖLGE-L ÖLÇE NDE CO RAF B LG S STEM TASARIMI VE UYGULAMASI: TRABZON LB LG S STEM (TBS) MODEL."

EMİNAĞAOĞLU, Arş Gör Özgür, and Öğr Gör Dr Turan YÜKSEK. "ARTVİN-FISTIKLI KÖYÜ FISTIK ÇAMI MEŞCERESİNİN FLORA VE BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Prof. Dr. Rahim ANŞİN."

Ural, M. Şener, and Yaşar Özdemir. "The hybridization of Goldfish (Carassius auratus auratus L.). Varieties; Oranda, Ryukin and Veiltail." Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 19.3 (2002).

Demirkaya, Hilmi, Turhan Çetin, and Halil Tokcan. "İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerine Yön Kavramı Öğretiminde Kullanılabilecek Metotlar." Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 24.3 (2004): 39-70.

SINAVLARINDA, ÖZEL YETENEK. "BİLGİSAYAR DESTEKLİ OTOMASYON SİSTEMLERİVE." (1999).

YILMAZ, Sadık, Z. Ender ÖZKAN, and Derviş ÖZDEMİR. "Macro-Anatomical Investigations on the Skeletons of Porcupine (Hystrix Cristata) I. Ossa Membri Thoracici." Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 22.4 (1998): 389-392.

Çakır, Yavuz, Ahmet Özdemir, and Abdulmecit Güldaş. "Plastik ürünlerde çekme miktarına etki eden enjeksiyon parametrelerinin incelenmesi." Teknoloji Dergisi 1-2 (2001): 19-29.

YILMAZ, Sadık, ZE OZKAN, and D. OZDEMIR. "Oklu Kirpi (Hystrix cristata) iskelet sistemi uzerinde makro-anatomik araştirmalar. I. Ossa membri thoracici." Tr. J. Vet. Anim. Sci 22 (1998): 389-392.


KAYINI, DOĞU, et al. "DUYURU: Artık DergiPark'tayız!, Sayı: 1 (2008)."

Özbek, Hikmet, and Rüstem Hayat. "Tahıl, sebze, yem ve endüstri bitki zararlıları." (2003).

Selçuk, R. E., and Tahsin YOMRALIO LU. "LANDSAT 7 ETM+ UYDU GÖRÜNTÜSÜ LE TRABZON L ARAZ ÖRTÜSÜNÜN BEL RLENMES."

ÜÇIŞIK, SÜHEYLA, and FİKRET TUNA. "ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA COĞRAFYA ANLATIM BECERİSİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANLATIMLA GELİŞTİRİLMESİ." Marmara Coğrafya Dergisi 9 (2004).

Erbilen, Süheyla Üçışık, and Fikret Tuna. "ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA COĞRAFYA ANLATIM BECERİSİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANLATIMLA GELİŞTİRİLMESİ." (2004).

Sever, Serdar. "Bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımına göre yeni medya planlaması konsepti." (2000).

BALKAYA, Ahmet, and M. Serhat ODABAŞ. "SAMSUN KOŞULLARINDA EK M ZAMANININ BARBUNYA FASULYE (Phaseolus vulgaris L.) YET ŞT RCL ĞNDE ERKENC LK, VER M VE BAZI KAL TE ÖZELL KLER ÜZER NE ETK LER NN BEL RLENMES." (2004).

Özerdem, Özgür Cemal, and Tunç Samurkaş. "KKTC Üniversitelerinde Programlanabilir Lojik Kontrolörlerin (PLC) Eğitimi ve PLC Kontrollü Taşıma Amaçlı Bir Laboratuvar Düzeneği Tasarımı." Elektrik, Elektronik, Bilgisayar Müh. Eğitimi 1. Ulusal Sempozyumu (2003): 144-148.

Önder, Ali Ulvi. "PROSTAT KANSER‹ TANISINDA PROSTAT SPES‹ F‹ K ANT‹ JEN‹ N (PSA) ÖNEM‹." (1998).

SAVA, Abdurrahman. "ĠNTERNET BANKACILIĞI VE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ." Management 21 (2001): 213.

Çavuşoğlu, Mehmet. "Sanal organizasyonlar ve elektronik." (2004).

Kaya, Ali, Salih Çepni, and Mehmet Küçük. "Fizik Öğretmenlerinin Laboratuarlara Yönelik Hizmet İçi İhtiyaçları İçin Bir Program Geliştirme Çalışması." (2004).

KESER, Hafize, et al. "SYMPOSIUM CHAIR."

Kohl, David F. "Öngörü ve Düzenekler: Ortaklık Olanakları." Türk Kütüphaneciliği 17.3 (2003): 294-305.

AYDIN, Cengiz, and Fahrettin ÖZDEMİRCİ. "Elektronik Belgelerin Arşivlenmesinde Gerçekliğin ve Bütünlüğün Korunması* Preservation of Integrity and Authenticity in the Archiving of Electronic Records." Information Management [CalRIM] (2002): 3.

AYTAR, Oktay, et al. "THRESHOLD INVERTER QUANTIZATION TEKNİĞİ İLE 8iBİT 1Gs/s SEMIiFLASH ADC TASARIMI Oktay AYTAR1 Anıl ÇELEBİ2 Ali TANGEL3 Fatih TEKİN4 ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Veziroğlu Kampusü, Mühendislik Fakültesi."

Feyzioğlu, Ali Muzaffer, and Nüket Sivri. "Seasonal changes of Noctiluca scintillans Kofoids & Swezy in Trabzon Coast, Eastern Black Sea." Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 20.1 (2003).

Oktar, Suat, and Özlem Özkök. "Makro ekonomik boyutlarıyla yeni ekonomi." (2004).

Vahaplar, Alper, and Mustafa Murat İnceoğlu. "Veri madenciliği ve elektronik ticaret." Türkiye’de Internet Konferansları VII (2001).

Şimşek, Sedat. "İNTERNET VE İNTERNET'TE PAZARLAMA OLGUSUNUN FİRMALAR TARAFINDAN UYGULAMAYA KONULMASI." SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 3.2 (2004): 145-158.

YE’DE TEKNOPARK, DÜNYADA VE TÜRK, and TEKNOKENT UYGULAMALARI. "TÜRK YE KALKINMA BANKASI AŞ." (1999).

MUTAF, Salim, Sezai ALKAN, and Nilgün ŞEBER. "YAZ KOŞULLARINDAKİ ISIL ÇEVRENİN FARKLI GENOTİPLERDEKİ ET TİPİ EBEVEYN HATTI HOROZLARIN VÜCUT VE VÜCUT YÜZEYİ SICAKLIKLARINA ETKİLERİ." (2003).

Kara, Bülent, Ümit Biçer, and Ayşe Sevim Gökalp. "Çocuk istismarı." Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 47.2 (2004): 140-51.

ERDAL, Mürsel, Osman ŞİMŞEK, and H. Yılmaz ARUNTAŞ. "BETONUN KALİTE KONTROLÜNDE İLERİ TEKNOLOJİ KULLANIMI."

KÜÇÜK, Mürsel, Davut BAYRAM, and Orhan YILMAZ. "Morkaraman ve K› v› rc› k X Morkaraman (G1) Melezi Kuzularda Büyüme, Besi Performans›, Kesim ve Karkas Özelliklerinin Araflt› r› lmas›." Turk J Vet Anim Sci 26 (2002): 1321-1327.

Evrin, Volkan, et al. "YILANLI ADA ERKUT ARCAK BATIĞI."

GÜRAY, Yeşim, et al. "Hipertiroidide P Dalga Süresi ve P Dalga Dispersiyonu: Antitiroid Tedavinin Etkisi." Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 32.8 (2004): 556-563.

CELIK, Sare, and A. Y. Irfan. "Koruyucu Gaz Altında Difüzyon Kaynagı ve Uygulaması." (1999).

SELVER, Ramazan, and Remzi VAROL. "POLYSTREN MALZEMENİN ISIL VE BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ." (2002).

YÜKSEK, Öğr Dr Turan, Ars Gör Dr Sinan GÜNER, and Arş Gör İsmet YENER. "ARTVİN KAFKASÖR HAVZASINDA Quercus petrea ve Carpinus orientalis BÜKLERİNİN EKO-SİLVİKÜLTÜREL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA."


Okuroğlu, Mustafa, A. Vahap Yağanoğlu, and İbrahim Örüng. "Kırsal yerleşim tekniği." (1998).

Yücel, Eren. A new approach to defense procurement: smart procurement and readiness of turkish defense procurement system. Diss. Yeditepe Üniversitesi, 2000.

Tığlı, Mehmet, and Manolya Aylanç Akyazgan. "Özellikli (Lüks) Tüketim Ürünlerinde Enderlik Prensibi ve Bir Uygulama." (2003).

UYSAL, Fahriye, and Şafak AKSOY. "MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNDEKİ TEMEL BOYUTLAR VE TIBBİ MALZEME LOJİSTİĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA." Akdeniz University Faculty of Economics & Administrative Sciences Faculty Journal/Akdeniz Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi 4.7 (2004).

KILIÇ, Arş Gör Dr Kemal Can, Hüseyin ÖZGEN, and Arş Gör Bahattin KARADEMİR. "Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğünün Sağlanmasında Bilgiye Bakış Açısının Rolü: Kapalı Bilginin Yeni Ürünlere Dönüşümü." Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13.1 (2004).

Yalvaç, Mesut. First International Conference on Innovations in Learning for the Future: e-Learning. Ed. Sevinç Gülseçen. İstanbul University Rectorate Publication, 2004.

Kolsarici, Nuray, and Özlem Özkaya. "Gökkuşağı Alabalığı (Salmo gairdneri)'nın Raf Ömrü Üzerine Tütsüleme Yöntemleri ve Depolama Sıcaklıgının Etkisi." Turk. J. Vet. Anim. Sci 22 (1998): 273-274.

Uzunoğlu, Mehmet, and Ömer Çağlar ONAR. Her Yönü ile MATLAB. Vol. 109. Ali KIZIL, 2003.

Taylan, Nergül, et al. "Sulu Ortamda Kolemanitin Sülfürik Asit ile Reaksiyon Kinetiğinin İncelenmesi." Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (2004): 7-10.

Tuvi, Reyan. "Bugünü dünsüz yaşayamayız." (2004).

Göğüş, Çağatay, Özcan KILIÇ, and Mut Şafak. "Double-j Üreteral Stentin Böbreğe Spontan Migrasyonu ve Tedavisi: Bir Olgu Sunumu." Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 55.03 (2002).
Berk, İlhan. "Fuarın onur yazarı İlhan Berk ile bir söyleşi:" Şiir yaşadığımın anlamıdır"." (2002).

KIRCI, Pınar, Hulusi YAHYAGL, and A. Halim ZAM. "TAM OPTK AĞLARDA OPTK ÇOĞUŞMA ANAHTARLAMA PROTOKOLLER."

Kaya, Mehmet Kemal. "Fresco Pasajı'nın değişen yüzü." (2001).

ÖZKAN, Z. Ender. "MUHABBET KUŞLARINDA (Melopsittacus undulatus) OS HYOIDEUM ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK VE OSTEOMETRİK İNCELEMELER."

Durmazel, Serkan. Appraising salesmen's performance. Diss. Yeditepe Üniversitesi, 2001.

Gündüz, Elif. Tatil amaçlı ikinci konutların fiziksel ve sosyal çevreye etkileri: Mahmutlar örneği. Diss. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003.

Altıntaş, Özkan Cumhur. Assessment of quality culture in Turkish Military organization. Diss. Yeditepe Üniversitesi, 2001.

Celepoğlu, Savaş. Hazar petrolleri ve Bakü-Ceyhan petrol boru hattı. Diss. Yeditepe Üniversitesi, 2001.

Türkvatan, Aysel, Esra Kelahmet, and Tülay Ölçer. "İNTERNAL KAROTİD ARTER PSÖDOANEVRİZMASINDA RADYOLOJİK BULGULAR." Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 56.03 (2003).

Derdiyok, Adnan, Bülent Çakmak, and Zekeriya Güneş. "İNDÜKSİYON MAKİNASI İÇİN ÇATIRTISIZ KAYAN KİPLİ AKI VE HIZ GÖZLEMLEYİCİSİ TASARIMI."

Kardüz, Ali Rıza. "Hacıbaba lokantası." (2001).

Kurt, Tolga, and Emin Anarım. "ÜÇ BOYUTLU M-BANTLI DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ İLE TRAFİK TIKANIKLIĞININ BELİRLENMESİ."

Solmaz, Gürsoy. "Ortaçağ’da Erzurum Kars kaleleri: Osmanlı Devletinin 700. kuruluş yılı münasebetiyle." (2000).

Tuvi, Reyan. "Bugünü dünsüz yaşayamaz: Bir uçtan bir uca boğaz semtleri." (2004).

Hacettepe, E. D. Œ. T. Ö. R. Y. A. L. "Hacettepe Üniversitesi T› p Fakültesi e¤ itiminde son uygulamalar."

ATALAR, Ömer, and Meryem KARAN. "SANSAR (Martes foina) İSKELET SİSTEMİ ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK ARAŞTIRMALAR. I. OSSA MEMBRI THORACICI."


MUTAF, Salim, Sezai ALKAN, and Nilgün ŞEBER. "YAZ KOŞULLARINDAKİ ISIL ÇEVRENİN FARKLI GENOTİPLERDEKİ ET TİPİ EBEVEYN HATTI HOROZLARIN VÜCUT VE VÜCUT YÜZEYİ SICAKLIKLARINA ETKİLERİ."

ÖZDEMİR, Derviş, and Gürsel DİNÇ. "KOBAYLARDA OVARYUMLARIN POSTNATAL GELİŞİMİ ÜZERİNDE IŞIK MİKROSKOPİK İNCELEMELER."

Baydar, Nil. "Kütüphanelerdeki el yazmalarının pasif konservasyonu." Türk Kütüphaneciliği 15.4 (2001): 365-377.

Tonta, Yaşar. "Bilgi yönetiminin kavramsal tanımı ve uygulama alanları." Kütüphaneciliğin Destanı Uluslararası Sempozyumu: Saga of Librarianship International Symposium. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2004.

BASKAK, Y. Doç Dr Murat, and End Yük Müh Eray MIHÇIOĞLU. "OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE ANA FİRMA-TEDÂRİKÇİ İLİŞKİLERİ ve BİR ANKET UYGULAMASI." (2004).

Koyuncu, M. A., İ. Eren, and K. Güven. "Elegant Lady ve Red Globe Şeftali Çeşitlerinin Soğukta Muhafazası." Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7.1 (2003): 86-91.

ÖZDEMİR, İbrahim, and A. S. A. N. Ünal. "CONTRIBUTIONS AND FACILITIES OF THE STAND MAPS INTEGRATED WITH TOPOGRAPHIC MAPS." Turkish Journal of Forestry 2 (2004): 73-82.

ÇOLAKOĞLU, Bülent, Vedat NACİTARHAN, and Serdar YURTÇU. "Fibromiyaljili olgularda basınç ve kutanöz ağrı eşiği değerleri." C Ü Tıp Fak Derg 24.1 (2002): 9-14.

Yılmaz, A., and M. Elmalı. "Değişik fasulye çeşitlerinde fasulye tohumböceği [Acanthoscelides obtectus (Say)(CoL: Bruchidae)]'nin gelişme ve çoğalması." Bitki Koruma Bülteni (2002).

ÇETİNER, ALİ, and HÜSEYİN EKİZ. "J ABİRENT ROBOTU TASARIMI VE UYGULAMASI." Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7.3 (2003): 103-109.


Köprücü, Kenan, and Yaşar Özdemir. "Comparision of the meat yield and some growth characteristics of Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843) populations living in Keban Dam Lake and Hazar Lake, Elazığ." Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 20.3 (2003).

Köprücü, Kenan, and Yaşar Özdemir. "Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843)’nın Keban Baraj Gölü ve Hazar Gölü (Elazığ)’nde yaşayan populasyonlarının et verimi ve bazı büyüme özelliklerinin karşılaştırılması." EÜ Su Ürünleri Dergisi 20.3-4 (2003): 337-343.

BOSTANCI, Özgür, Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL, and Mustafa AYYILDIZ. "AMATÖR FUTBOLCULARDA HAZIRLIK PERİYODUNUN FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PARAMETRELERE ETKİLERİ." GAZİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ (2004): 43.

KÜÇÜK, MÜRSEL, DAVUT BAYRAM, and ORHAN YILMAZ. "A Study on Growth, Fattening Performance and Carcass Characteristics of Morkaraman and Kıvırcık x Morkaraman Crosses (B_1) Lambs." Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 26.6 (2002): 1321-1327.

Bezir, N. Ç., et al. "GÜNEŞ ENERJİLİ SİSTEMLERDE YAPAY SİNİR AĞLARI METODUNUN KULLANILABİLİRLİĞİ VE BİR UYGULAMA."

KOLSARICI, Nuray, and Özlem ÖZKAYA. "Effect of smoking methods on shelf-life of rainbow trout (Salmo gairdneri)." Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 22.3 (1998): 273-284.

ÇELİK, SARE, and İRFAN AY. "Diffusion Welding Under Protective Gas Atmosphere and its Application." Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences 23.2 (1999): 63-70.

Çömlekçi, Kamil. "Bilgi Yolunda Yeni Duraklar: Internet." (2001).

GÜNGÖR, Sertaç, and Mükerrem ARSLAN. "Beysehir Ilçesi ve Yakin Çevresi Turizm ve Rekreasyon kullanimina yönelik peyzaj potansiyelinin saptanmasi üzerine bir arastirma." Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi 17.32 (2003): 64-73.

PAZARLAR, ARACI. "INTERNET TEKNOLOJİSİ AÇISINDAN İŞLETMELER ARASI ELEKTRONİK TİCARET VE." (2002).

Arar, Umut, et al. "AMATÖR TEIJSİZCİLİKTE KULLANILAN İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ." Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7.1 (2003): 26-30.

Söylemez, S. Alev. "Yeni Ekonomi, Rekabet ve Rekabet Politikalari." Ekonomik Yaklasim Dergisi 12.40 (2001): 1-27.
Kapıcıoğlu, M. İ. S., et al. "Tıp eğitiminde senkron eğitim ve Selçuk tıp fakültesi’ndeki uygulamaları." TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology 2.3 (2003): 137-141.

Göker, Aykut. "Bilim ve Teknoloji Politikalarına Giriş İçin ‘Enformasyon Toplumu’Üzerine Kavramsal Bir Yaklaşım Denemesi." Mülkiye Dergisi 25.230 (2001): 27-66.

PARLAKKAYA, Raif. "BİLGİ TEKNOLOJİSİNDEKİ GELİŞMELERİN FİNANSAL RAPORLAMAYA ETKİLERİ." Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 1.4 (2004): 77-90.

Rockwell, Norman. "PIVOLKA."

HİSARLI, Z. Mümtaz, and M. Nuri DOLMAZ. "Kazak Plütonik Kütlesinin Havadan Mağnetik Anomalilerinin Modellenmesi." İstanbul Yerbilimleri Dergisi 17.2 (2004).

Erdoğdu, Cemal. "Avrupa Birliği’nde Elektronik Ödeme Sistemlerindeki Gelişmeler." Bankacılar Dergisi 48 (2004): 80-93.

Bekir Sadık, Ü. N. L. Ü., and N. Sinan KÖKSAL. "Saf Cu, Sn, Zn’den üretilen yatakların aşınma özelliklerinin incelenmesi." Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2 (2004): 37-42.

TEZCAN, Ümran, and Serap KARA. "KOKU KALİTESİ VE KOKU KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ." Oerliken Kaynak Elektrodları ve.

Avşar, Zakir. "Medyada Yoğunlaşma ve Şeffaflaşma: Yasal Düzenlemeler, Beklentiler, Sormı Alanları." Asker Kartan (2004): 87.

Holt, İlkay. Avrupa Birliği ve Kütüphaneler. Diss. Istanbul University (Turkey), 2003.

ÇELİK, Ş. Abdurrahman, et al. "BİLGİSAYAR KONTROLLÜ KUMAŞ KESME MAKİNASI TASARIMI VE İMALATI." Politeknik Dergisi 5.2 (2002).

İMALATI, TASARIMI VE. "BİLGİSAYAR KONTROLLÜ KUMAŞ KESME MAKİNASI." Politeknik Dergisi 5.2 (2002): 173-177.

IŞIK, Eşref, and Halil ÜNAL. "Yerli Yapım Süt Sağma Makinasının Performans Değerlerinin Saptanması."

SÜMER, BEYZA. "YERLİ BİLGİ (INDIGENOUS KNOWLEDGE)." Ceteris Paribus Makale Arşivi. Retrieved 30 (2003).

ÇELİK, M. Haluk, Recep KANIT, and Latif Onur UĞUR. "Ankara İli ve Çevresinde Eşdeğer Jeolojik Formasyonlardan Sağlanan Kırmataş Agregaların Beton Yapımına Uygunluğu." Politeknik Dergisi 7.4 (2004).

Sayhan, Hayriye. "Yarıkurak bölgelerdeki çamur akıntısı olayına Oltu Çayı havzasından bir örnek." TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ 33 (1998).

Ekmekçi, Esra. "" YERELLİK" YERİNE" SANALLIK" MI?: ELEKTRONİK TİCARETTE VERGİLENDİRMENİN GENEL ÇERÇEVESİ." İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 57.1-2 (1999): 45-92.

Ayhan, Veysel, et al. "Farklı Düzeyde Besin Madde İçeren Değişik Formdaki Karma Yemlerin Yüksek Yaz Sıcaklarında Etlik Piliç Performansı ve Karkas Özellikleri Üzerine Etkileri, TJ Vet." Anim. Sci 24 (2000): 297-306.

Günek, Halil, et al. "UZAKTAN ALGILAMA DESTEKLİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANARAK FIRAT ÜNİVERSİTESİ KAMPUS BİLGİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI."

Ökten, Zeynep. "Yeni Ekonomi, Değişen Rekabet ve Yeni Devlet Biçimi Üzerine Teorik Arayışlar Freıburg Okulu ve Üçüncü Yol." Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1.2 (2004).

Ambros, Arne A., and Edith Gülçi̇n Ambros. "Ein Supplementum zu Steuerwalds Türkisch-Deutschem Wörterbuch." Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 88 (1998): 15-50.

Aslantaş, Rafet, and Muharrem Güleryüz. "Bazı Organik Biostimiilatörlerin Çilekte Fide Üretimi Üzeırine Etkileri." (2004).

Töremen, Fatih. "Eğitim örgütlerinde değişimin engel ve nedenleri." Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12.1 (2002): 185-202.

Bayazıt, M., K. Göl, and O. Yurdakök. "Karşı taraf karotis arteri tam tıkalı hastalarda karotis endarterektomi: Erken ve geç sonuçlar." Turkish J Vas Surg 12 (2003): 5-10.

ŞAHİN, Erol. "GÜRÜLTÜNÜN ÜRETİM VERİMLİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI."

AYHAN, VEYSEL, et al. "Effects of Different Forms and Nutrient Levels of Mixed Feeds on Broiler Performance and Carcass Characteristics in High Summer Temperatures." Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 24.3 (2000): 297-306.

BEKTAŞ, Nihal, and Salim ÖNCEL. "LÜLETAŞI İŞLETME ATIKLARININ KURŞUN GİDERİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ." J. Fac. Eng. Arch. Selcuk Univ 19.1 (2004).

YAKITININ, URANYUM DİOKSİT-GADOLİNYUM OKSİT, and BOR KARBÜRLE KAPLANMASI. "1. Ulusal Nükleer Yakıt Teknolojisi Sempozyumu, 3-5 Eylül 19i f İHI If H jf IIllI."

ANBAR, Adem. "E-TİCARETTE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ." Akdeniz University Faculty of Economics & Administrative Sciences Faculty Journal/Akdeniz Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi 1.2 (2001).

52
Ökten, Zeynep. "Yeni Ekonomi, Değişen Rekabet ve Yeni Devlet Biçimi Üzerine Teorik Arayışlar Freıburg Okulu ve Üçüncü Yol." Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1.2 (2004).
Ambros, Arne A., and Edith Gülçi̇n Ambros. "Ein Supplementum zu Steuerwalds Türkisch-Deutschem Wörterbuch." Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 88 (1998): 15-50.

Aslantaş, Rafet, and Muharrem Güleryüz. "Bazı Organik Biostimiilatörlerin Çilekte Fide Üretimi Üzeırine Etkileri." (2004).

Töremen, Fatih. "Eğitim örgütlerinde değişimin engel ve nedenleri." Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12.1 (2002): 185-202.
ŞAHİN, Erol. "GÜRÜLTÜNÜN ÜRETİM VERİMLİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI."

AYHAN, VEYSEL, et al. "Effects of Different Forms and Nutrient Levels of Mixed Feeds on Broiler Performance and Carcass Characteristics in High Summer Temperatures." Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 24.3 (2000): 297-306.

BEKTAŞ, Nihal, and Salim ÖNCEL. "LÜLETAŞI İŞLETME ATIKLARININ KURŞUN GİDERİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ." J. Fac. Eng. Arch. Selcuk Univ 19.1 (2004).

YAKITININ, URANYUM DİOKSİT-GADOLİNYUM OKSİT, and BOR KARBÜRLE KAPLANMASI. "1. Ulusal Nükleer Yakıt Teknolojisi Sempozyumu, 3-5 Eylül 19i f İHI If H jf IIllI."


ANBAR, Adem. "E-TİCARETTE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ." Akdeniz University Faculty of Economics & Administrative Sciences Faculty Journal/Akdeniz Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi 1.2 (2001).

GÖKBUDAK, Z. Seçkin. "ETKİLİBİR PİYANO EĞİTİMİVE ÖĞRETİMİ İÇİN AİLENİN ROLÜ." Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2003): 559-574.

DEMİREL, Ramazan, and Sahibe ÇALIŞKANER. "A Research on Utilization of Urea By New Zealand White California and Chinchilla Rabbits." Turkish Journal of Agriculture and Forestry 23.1 (1999): 75-82.
Olkun, Sinan, Arif Altun, and N. Üniversitesi. "İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar deneyimleri ile uzamsal düşünme ve geometri başarıları arasındaki ilişki." The Turkish Online Journal of Educational Technology 2.4 (2003): 86-91.

Göral, Ramazan, and A. Uygur. "Ofis Otomasyon Teknolojilerinin Evrimi ve Yeni İş Dünyası Üzerindeki Etkileri." Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi 2 (2003): 169-179.

Düzbastılar, F. Ozan, and Adnan Tokaç. "Determination of effects of artificial reef size on local scouring phenomena resulting from wave action." Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 20.3 (2003).

Güleş, H. Kürşat, Hasan Bülbül, and Ali Çelebi. "KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİSANAYİ İŞLETMELERİNDE ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMALARI." Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2003): 463-482.
YÜKSEK, Öğr Gör Dr Turan, and H. Zeki KALAY. "KIZILAĞAÇ BALTALIK BÜKLERİNİN ÇAY TARIMINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ SONUCU TOPRAKLARIN BAZI ÖZELLİKLERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI."
DEMİREL, Ramazan, and Şahibe ÇALIŞKANER. "Beyaz Yeni Zelanda, Kalifornia ve Şinşilla Irkı Tavşanlarda Ürenin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma."

Acar, M. Sadık. "Bilgi Çağı Ekonomisine Teorik Bir Yaklaşım." (2000).

ERCOŞKUN, Özge YALÇINER, N. Aydan SAT, and Çiğdem VAROL. "COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN ŞEHİR PLANLAMA EĞİTİMİNDEKİ ROLÜ THE ROLE OF GIS IN THE CITY PLANNING EDUCATION."

Kabakçı, Işıl, and H. Ferhan Odabaşı. "Teknolojiyi kullanmak ve teknogerçekçi olabilmek." (2004).
YILDIZ, Mustafa, and Fuat TORUN. "Varsan› larla Giden Bir Yapay Bozukluk Olgusu."

ERDAŞ, ORHAN, and HABİP EROĞLU. "Technical and economical analysis of short distance Koller K 300 yarder used for the extraction of timber in Artvin Region." Turkish Journal of Agriculture and Forestry 23.EK5 (1999): 1249-1256.
AKDEMİR, Hüseyin, Aynur GÜREL, and Hasan Basri KARADAYI. "EGE BÖLGESİ KOŞULLARINA UYGUN UZUN-İNCE ELYAFLI PAMUKLARIN ADAPTASYONU ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR." Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi 11.2 (2001).
KESKİN, Hakan. "Technological Properties of Laminated Wood Materials Made Up With the Combination of Oak (Quercus Petraea Liebl.) Wood and Scots Pine (Pinus sylvestris Lipsky) Wood And Possibilities of Using Them." Gazi University Journal of Science 17.4 (2004): 121-131.

İnan, Hilal. "Yeni Bir Pazarlama Aracı Olarak İnternet ve Firmalar Arası Pazarlamada İnternet Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Sınıflandırılması." Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9.9 (2002).
Erdoğan, Ender, et al. "Anason (Pimpinella anisum) Ekstresinin Deneysel Akut Karaciğer Hasarında Karaciğer Koruyucu Etkisi Var Mı?." Van Tıp Dergisi 11.3 (2004): 69-74.

LAMAN, Mustafa, and M. Salih KESKİN. "KUMLU ZEMİNLERE OTURAN KARE TEMELLER ALTINDA DÜŞEY GERİLME ANALİZİ." (2004).

Gunduz, H. B., and M. A. Hamedoglu. "Liselerde sayisal kopuş (Sakarya ili örneği)." Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (2003): 214-245.

Sadık, A. C. A. R. "P¢ QSRBTSURBVS WYXabcXXV d2 efag6aS hiR p6q) rts8uBQSuBb av aw" P¢R) Q¢ rts2uBQ6u) bcaX VCawS x¤ RBsBaVCXCy b XC."

Pirtini, Serdar, and Mehmet Tığlı. "Bütünleşik pazarlama ilişkisi çerçevesinde fiyat iletişimi ve yüksek-düşük fiyat düzeylerinin çağrışımları üzerine bir odak grup çalışması." (2004).

Kaynaklanan, Yapay Resif Boyutunun Dalga Hareketinden. "Lokal Oyulma Olayı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi."
Yetişmeyen, Atilla, et al. "Ultrafiltrasyon tekniği ile salamura Beyaz peynir üretiminde kalite üzerine değişik maya enzimlerinin etkisi." GIDA/THE JOURNAL OF FOOD 23.1 (1998).
Karbuz, Halil, and Can Hamamcı. "Yerel Yönetimler ve Bilgi Teknolojileri." Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara (2003).

Binatlı, Cüneyt. "Elektronik ticaretin vergisel boyutu." (2002).
El, Birinci Basamak İçin Adli Tıp. "Kitabı." Türk Tabipleri Birliği. Nisan 47 (1999).

URAZ, TÜMER, and NURŞEN GENCER. "The Effects of Block Size and Amount of Brine on the Salt Absorption in White Pickled Cheese." Turkish Journal of Agriculture and Forestry 24.5 (2000): 621-628.

Tosunoğlu, Zafer. "Geometry-performance measuring at trawling gear." Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 19.3 (2002).

KARAS, Ars Gör Ismail Rakip. "Internet ve Cografi Bilgi Sistemleri." Cografi Bilgi Sistemleri Bilisim Gunleri, Fatih Üniversitesi, Istanbul (2001).
Atabay, Banu. Mütevazı Lezzetler İkramlar. Banu Atabay, 2004.

TAŞKIN, Erdoğan. "E-Öğrenme Pazarlama Eğitimine Yeni Yaklaşım." Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8.1 (2001): 129-138.

Kekeç, B., M. Ünal, and C. Şensöğüt. "Kayaçların doku özellikleri ile kırılma ve öğütülme özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi." KAY MEK (2004).

Tunçok, Yeşim. "ACİL SERVİSTE ZEHİRLENMİŞ HASTAYA YAKLAŞIM." (2000).

KARA, Cemil, and Cengiz BAHADIROĞLU. "KUMAŞIR GÖLÜ (KAHRAMANMARAŞ)’NÜN BAZI EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ."
AKSOY, Niyazi. "Jeotermal Enerji Rezervuar Gözlemi." Jeotermal Enerji Doğrudan ısıtma Sistemleri (2003).

Tümer, U. R. A. Z., and Nur—en GENCER. "Beyaz Peynirlerde Kalœp BüyüklüÕü ve Salamura Miktarœnœn Tuz Alœmœ Üzerine Etkisi." Turk J Agric For 24 (2000): 621-628.

Aydoğan, İsmail. "Etkili yönetim." Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (2002): 61-75.
YÜZER, T. Volkan. "BİR İLETİŞİM ORTAMI OLARAK İNTERNET." SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 2.4 (2003): 114-120.

Çiçek, Gıyasettin. "Trakya yöresinde çeltik tarımında kullanılan alet ve makinelerin işletme değerlerinin saptanması ve optimum mekanizasyon modelinin kurulması= Determınation of management values of agriciltural implements and machınary used in paddy production at Trakya region and forming of a mechanization model." (2003).

ATICI, Bünyamin, and Çetin GÜMÜŞ. "Sanal Ortamda Gerçek Tehditler: Siber Terör." Polis Dergisi, Yıl 9 (2003): 57-66.

İNAN, Halil İbrahim, Selçuk REİS, and Tahsin YOMRALIOĞLU. "TRABZON İLİ KONUMSAL BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI."

Taş, Halil İbrahim. "ZİHİNSEL HARİTALAMA VE ÖĞRENCİLERİN ZİHNİ HARİTALARINI GELİŞTİRME YOLLARI." Marmara Coğrafya Dergisi 8 (2004).

Veysel, E. R. E. N. "Kamu Yönetimi Disiplininde Yeni Paradigma." İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 25 (2001).

Çelik, Ufuk, Şükran Çaklı, and Lâtif Taşkaya. "Bir süpermarkette tüketime sunulan dondurulmuş su ürünlerinin biyokimyasal kompozisyonu, fiziksel ve kimyasal kalite kontrolü." Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi 19.1-2 (2002): 85-96.

Zeren, Cem. "2001-2002 yılları arasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine başvuran zehirlenme olgularının incelenmesi." (2004).

ONGUN, Ş. Nesrin, and Öznur POYRAZ. "TAVŞANLARDA (Oryctolagus cuniculus) ÇEVRE SICAKLIĞININ YAŞAMA GÜCÜ, BÜYÜME, BEDEN SICAKLIĞI VE KAN DEĞERLERİNE ETKİSİ." DENEYSEL BİYOLOJİ DERG İ S İ (2002): 25.

Görgülü, K., Y. S. Durutürk, and A. Demirci. "Kayaçların ısı iletkenliklerini etkileyen faktörler."


Gürdal, Oya. "Bilgi ekonomisi ve/veya yeni ekonomi’nin reddettikleri." Bilgi dünyası 5.1 (2004): 48-73.

BAKİOĞLU, Ayşen, and Tarık ŞENTUNA. "İNTERNET İLE EĞİTİMDE ÖĞRETMEN VE OKULYÖNETİCİLERİNİN GÖREVLERİ." Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9.9 (2001): 10-18.

ERÖZENCİ, NA, et al. "SERBEST PSA’NIN GEREKSİZ KULLANIMI VE MALİYETİ."

Aksoy, Hasan Hüseyin. "E¤ itim Kurumlar› nda Teknoloji Kullan› m› ve Etkilerine‹ liflkin Bir Çözümleme." (2003).

Grubu, Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma. "Gündem." Sağlıkçının Sağlığı 1 (2000): 1-4.

MERKEZİ, ÇEKMECE NÜKLEER ARAŞTIRME VE EĞİTİM. "MA RAPORU 1996."

TUNAY, METİN, and TUĞRUL VAROL. "The Investigation of Loading, Unloading andStacking Operations in Forest Transportation in Terms of Time, Productivity and Cost in Western Black Sea Region." Turkish Journal of Agriculture and Forestry 23.EK2 (1999): 441-458.


KANTARCI, M. Doğan, Br Turgay AKBULUT, and Boç Dr Nusret AS. "KAZDAĞI GÖKNARI (Abies equi-trojani Aschers, et Sinten.) ODUNUNUN KONTRPLAK." (1999).

Çelik, Ufuk, Şükran Çaklı, and Lâtif Taşkaya. "The biochemical composition, physical and chemical quality control of frozen fishery product for consumption in a supermarket." Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 19.1 (2002).

ÜNİvERSİTE-KÜTÜPHANE, ÇAGDAŞ TÜRK EGİTİMİ AÇıSıNDAN. "İLİşKİsİ ÜZERİNE BİR İNCELEME." (2001).
Sevindi, Cemal, İbrahim Kopar, and Günay Kaya. "AKDAM (KAĞIZMAN-KARS) HEYELANI/Akdam (Kağızman-Kars) Landslide." Doğu Coğrafya Dergisi 9.11 (2004).
ÖN, ELEKTROKİMYASAL. "Mehmet UGURLU, İbrahim KULA, Ali İmran V AİZOGULLAR." (2003).
GÜRSOY, Fatih Tolga, and Zülal GÜNGOR. "ANALYSIS OF WIRELESS LOCAL LOOP INVESTMENT VIA SIMULATION AND INTEGER GOAL PROGRAMMING METHODS." Gazi University Journal of Science 17.3 (2004): 145-159.
Örümlü, Ahmet Emre. Bademli (Ödemiş-İzmir) beldesi meyve fidanlıklarındaki nematolojik sorunlar üzerinde araştırmalar. Diss. Ege Üniversitesi, 2003.

ÖZTÜRK, Akif Muhtar, and O. Şahap ATİK. "ORTOPEDİ VE İNTERNET."


Ambros, Arne A., and Edith Gülçi̇n Ambros. "Ein Supplementum zu Steuerwalds Türkisch-Deutschem Wörterbuch, 3. Teil." Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 94 (2004): 1-38.


Williams, Pharrell. "Hit." (2004): 1-+.

Ünal, Yurdagül. "BELGE SAĞLAMANIN MALİYET ANALİZİ: ULAKBİM ÖRNEĞİ." (2002).

BOSTANCI, Özgür, Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL, and Mustafa AYYILDIZ. "AMATÖR FUTBOLCULARDA HAZIRLIK PERİYODUNUN FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PARAMETRELERE ETKİLERİ." GAZİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ (2004): 43.

Bezir, N. Ç., et al. "GÜNEŞ ENERJİLİ SİSTEMLERDE YAPAY SİNİR AĞLARI METODUNUN KULLANILABİLİRLİĞİ VE BİR UYGULAMA."

RAPORU, ÇALIŞMA. "ÜİTRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU."
Zeybek, Özgür. Relationship marketing in the banking sector. Diss. Yeditepe Üniversitesi, 1998.

Kuraner, Erhan. Askeri emekli personelin umutsuzluk düzeyleri ve psiko-sosyal durumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Diss. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.

Altınsoy, Müjgan. Public offer of" A" anb" B" type funds and their contribution to Turkish economy. Diss. Yeditepe Üniversitesi, 1999.

Savcı, Dilek. A Methodology for total qualty management in army aviation school. Diss. Yeditepe Üniversitesi, 1999.

Mumcuoğlu, Erhan. A multiple criteria model application for selecting the rifle system in Turkish Army. Diss. Yeditepe Üniversitesi, 1999.

Arıöz, Mehmet. Restructuring of organizations through system dynamics: a case study for military units in peacekeeping operations. Diss. Yeditepe Üniversitesi, 2000.

Söğüt, Ali Rıza. Misli ovasının hidrojeolojik incelemesi. Diss. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003.

KALKAN, Veli Denizhan, Halit KESKİN, and Ali E. Akgün. "İnternet ve Siyasal Yaşam: Literatür Değerlendirmesi ve Bir Sentez Arayışı." VIII. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri, Askeri Müze/Harbiye Kültür Sitesi, İstanbul (2002).

Öğrenme, Senemoğlu N. Gelişim. "Öğretim." Kuramdan uygulamaya, Ankara (1998).

KAHYALAR, Cevdet Selçuk, and U. Z. A. M. Murat. "ÜÇ ODA BİR SALON BİR EV İÇİN HIRSIZ ALARMININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ[Ç1] ."

Harun, B. A. L. "GEÇİŞ ÜLKELERİNDE YOLSUZLUK VE KAYITDIŞI EKONOMİ: KIRGIZİSTAN BAVUL TİCARETİ ÖRNEĞİ."

e ÜSTÜN, Ay. "Bilgi Kurumlarının E₣ itimde Yeniden Yapılanmadaki Ğ levi."

Akipek, Sebnem. "Directive on the Protection of Consumers in Respect of Distance Contract and the Harmonisation of Turkish Law." Banka Huk. Dergisi 21 (2001): 45.

YILDIZ, Abdülmelik, and Nadi ARSLAN. "İskemik Lezyon Lokalizasyonlarının Belirlenmesinde Elektrokardiyogramın Değeri ve Koroner Anjiyografi Sonuçlarıyla Karşılaştırılması." Fırat Tıp Dergisi 9.1 (2004): 11-14.

Aydemir, Muzaffer. "Açık Defter Yönetimi (Open Book Mamagement) Yeni Bir Yönetim Modası mıdır?." (1999).

YILDIZ, Sevil. "İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILAR VE CEZAİ SORUMLULUKLARI." Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 1.3 (2004): 166-184.

Mutluoğlu, Ömer. Coğrafi bilgi sistemi oluşturulmasında konumsal veri toplama yöntemlerinin karşılaştırılması. Diss. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004.

RAPORU, ÇALIŞMA. "ÜİTRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU."

Canan, Sinan, et al. "Parçacıkların toplam sayısının hesaplanması için bir metot: Parçalama." Turkiye Klinikleri J Med Sci 22 (2002): 30-46.


Acıöz, Esen, Gonca Gökdemir, and Adem Köşlü. "Quality of life in dermatology." Turkderm 37 (2003): 16-23.
APA

BAŞTUĞ, Köksal AYDINŞAKİR1 Ruhi, and Dursun BÜYÜKTAŞ. "ANTALYA YÖRESİNDE ÇİM KIYAS BİTKİ SU TÜKETİMİNİ VEREN BAZI AMPRİK EŞİTLİKLERİN TARLA VE LİZİMETRE KOŞULLARINDA KALİBRASYONU." (2003).

Kurum, Hazırlayan, and Mali Destek Veren Kurum. "Belediyeler için Sismik Mikrobölgeleme Bilimsel Son Durum Raporu." (2004).

ÇALIŞKAN, Erhan, Ali KARAMAN, and Hulusi ACAR. "COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ YAZILIMI İLE ORMAN YOLU SANAT YAPILARI HARİTASININ OLUŞTURULMASI TEKNİĞİ (YEŞİLTEPE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ ÖRNEĞİ)." (2004).

BAŞTUĞ, Köksal AYDINŞAKİR1 Ruhi, and Dursun BÜYÜKTAŞ. "ANTALYA YÖRESİNDE ÇİM KIYAS BİTKİ SU TÜKETİMİNİ VEREN BAZI AMPRİK EŞİTLİKLERİN TARLA VE LİZİMETRE KOŞULLARINDA KALİBRASYONU."

Ozdogan, Ali. "On Wiretapping!(Teknik Dinlemeye Dair!)." (2004).

Baş, Tülin. Büyük Menderes havzasında (Aydın) farklı dönemlerde yetiştirilmeye uygun sanayi domatesi çeşitlerinin belirlenmesi üzerinde çalışmalar. Diss. Adnan Menderes Üniversitesi, 2001.

EGE, Araş Gör Göknur Bostancı. "ENFORMASYON-İLETİŞİM ÇAĞINDA EĞİTİM VE BİLGİSAYAR." Ege Eğitim Dergisi 5.1 (2004).

Ömürbek, Vesile, and A. C. A. R. Durmuş. "Kurumsal Kaynak Planlamasinda Muhasebe Bilgi Sisteminin Rolü: Gida Sektöründe Uygulama." Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta (2003).

Oymak, Zeki. Kestane meyvesi kabuk ve iç zarının mekanik olarak temizlenmesi amacıyla fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Diss. Adnan Menderes Üniversitesi, 2004.

Katılmış, Yusuf. Dalaman sahili'nde iribaş kaplumbağa (Caretta caretta) yuvalarında görülen omurgasız istilası üzerine araştırmalar. MS thesis. Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004.

Aydoğan, Zeynep Ferhan. "Büro Yönetimi Önlisans Programlarında Staj Eğitiminin Önemi." (2003).

GÜLMEZ, Mustafa, and Olgun KİTAPÇI. "İLİŞKİ PAZARLAMASININ GELİŞİMİ VE YAKIN GELECEĞİ."

Yorulmaz, Alper. Aydın ili Karpuzlu Ovası topraklarının arazi değerlendirmesi ve potansiyel kullanımlarının belirlenmesi. Diss. Adnan Menderes Üniversitesi, 2004.

Öztemel, Ercan. Yapay Sinir Ağlari. PapatyaYayincilik, Istanbul, 2003.

Yetkin, Ufuk, and Ali Gürbüz. "Akut arter tıkanmalarına genel bakış." Van Tıp Dergisi 9 (2001): 38-46.

UĞURLU, Faruk. "KİTLE İLETİŞİM ARACI OLARAK FOTOĞRAFIN BASINDA İŞLEVİ." SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 2.2 (2002): 133-141.
İnce, N. Murat. "Elektronik devlet." Kamu hizmetlerinin sunulmasında yeni imkanlar, Mayıs (2001).

Köseoğlu, Özgür. Değişim fenomeni karşısında markalaşma süreci ve bu süreçte halkla ilişkilerin rolü. Diss. Ege Üniversitesi, 2002.

SÖNMEZ, Namık Kemal, and S. A. R. I. Mustafa. "Verim tahmini çalışmalarında yeni yaklaşımlar: Uzaktan algılama ve agrometeorolojik yöntemler." Derim 21.2 (2004): 5-18.

Şen, Gulmustafa. Gümüşler Belediyesi mücavir alanının sıvılaşma analizi ve coğrafi bilgi sisteminde uygulaması. MS thesis. Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004.

Dolgun, Uğur. "Gözetim toplumunun yükselişi: enformasyon toplumundan gözetim toplumuna." (2004).

Karaduman, Murad. Değişen iletişim ortamı, yeni medya ve internet gazeteciliği. Diss. Ege Üniversitesi, 2002.
TÖRENLİ, Nurcan. "EİT Dolayımında Kapitalist Üretim İlişkilerinin Yeniden Yapılandırılması." Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 58.02 (2003).

Gündüzalp, Zübeyir. Yolumuzu Aydınlatan Işık. Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A. Ş, 1997.

Koçoğlu, Çiğdem, and Ülkü Köymen. "Öğrencilerin hiperortam tasarımcısı olarak katıldığı öğrenme çevresinin yaratıcı düşünmeye etkisi." The Turkish Online Journal of Educational Technology 2.3 (2003): 127-136.

Demir, Mehmet. "Developments in the Field of Consumer Contracts Introduced by the Act No. 4822." Banka Huk. Dergisi 22 (2003): 203.

Korkmaz, Nuray. Sorularla internet ve e-ticaret rehberi. İTO, 2002.

Komitesi, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli, ÜTÜMAM PERAKENDECİLER, and FEDERASYONU KURUCU ÜYESİ. "Raporu." Elektrik Enerjisi Sektörü, Aralık (2004).

Uyan Ersus, Seda. Kara havuç (Daucus carota L.) antosiyanin ekstraktının püskürtmeli kurutucu kullanılarak mikroenkapsülasyonu. Diss. Ege Üniversitesi, 2004.

Polat, Coşkun. Başlangıcından günümüze ülkemizde derleme çalışmaları. Diss. Hacettepe University (Turkey), 1999.

GÖL, Ceyhun, and Nuri ÖNER. "Çankırı-Eldivan-KorubaĢı Mevkii Doğal ve Yapay Orman KuruluĢlarının Bazı Toprak ve Silvikültürel Özellikleri Yönünden Ġncelenmesi." (2003).

Koçak, Orhan, and DR BERRAK KURTULUŞ. "ELEKTRONİK TİCARET VE ÇALIŞMA HAYATINA ETKİSİ." (2004).

iv Açına-Kapama, Kol. "SON TEKNOLOJİ lya artık bu vanayı kullanıyor."


Bahadıroğlu, Yavuz. Yolbaşı. Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A. Ş, 1997.

TASARIMI, KAPAK, İLTDŞT KAYSERİ, and ŞUBESİ NETFORM MATBAACILIK AŞ KAYSERİ. "makina mühendisleri odası."

ÇELİK, M. Haluk, and R. Teyhan MEHMETALİOĞLU. "ANKARA METROSU 3. AŞAMA İNŞAATI KAPSAMINDA DÖKÜLEN C25 SINIFI HAZIR BETONLARIN KARIŞIM İLE YERLEŞTİRME SICAKLIKLARINDAKİ DEĞİŞİMİN 28 GÜNLÜK BASINÇ, EĞİLME VE AŞINMA DAYANIMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ." Politeknik Dergisi 7.2 (2004).


TEKNOLOJİLERİ, BİLGİ. "TEDARİK ZİNCİRİ ENTEGRASYONU VE." Management 159 (2004): 269.
APA

Gülşen, A. Deniz. Aydın ekolojisinde bazı kayısı çeşitlerinin adaptasyonu. Diss. Adnan Menderes Üniversitesi, 2001.Dündar, Can. Uzaklar. Can Yayınları, 2002.

Saraçoğlu, Türker. Elle taşınan bazı zeytin hasat makinalarının performanslarının belirlenmesi. Diss. Adnan Menderes Üniversitesi, 2001.

Şahiner, Necmettin. Bilinmeyen Taraflarıyla Bediüzzaman Said Nursî. Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A. Ş, 2004.

IŞIKLI, Hasibe. "MARKALAR VE ALAN İSİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ."

Ünal, İbrahim. Kitap Tiryakiliği. Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A. Ş, 2002.

Keseroğlu, Hasan S. "Okur Gözüyle TKDB (1952-1986)/TK (1987-2001) Dergisinin 50 Yılı." Türk Kütüphaneciliği 16.3 (2002): 217-236.

Sömek, Haşim. Karagöl'ün (Yamanlar-İzmir) makro ve mikro alg'lerinin araştırılması. Diss. Ege Üniversitesi, 2004.

SAYIDA, BU. "Uzmanı Sayın Ali DEMİRÖZ¶ ün $ YUXSD% LUOL÷ L¶ QLQ< HQL'] HQOH\ LFL."

YILMAZ, Murat, Mesiha SAAT, and Piyasalar Genel Müdürlüğü. "KALİTE YgNETİM SİSTEMLERİNİN EVRİMİ VE TOPLAM KALİTE YgNETİMİNİN BANKNOT MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜöÜNDE UYGULANABİLİRLİöİ."
SAYIDA, BU. "Uzmanı Sayın Ali DEMİRÖZ¶ ün $ YUXSD% LUOL÷ L¶ QLQ< HQL'] HQOH\ LFL."
YILMAZ, Murat, Mesiha SAAT, and Piyasalar Genel Müdürlüğü. "KALİTE YgNETİM SİSTEMLERİNİN EVRİMİ VE TOPLAM KALİTE YgNETİMİNİN BANKNOT MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜöÜNDE UYGULANABİLİRLİöİ."
ARABACI, Caner. "KONYA BASIN TARİHİ ÜSTÜNE SEYİT KÜÇÜKBEZİRCİ İLE SÖYLEŞİ." SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 1.2 (2000): 147-161.
Chir, Med. "A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler." Radiol 30 (2000): 499-500.

Tunç, Ayfer. "Bir Maniniz Yoksa Annemler Size Gelecek." Ankara: İstanbul: YKY (2001).

YILDIZ, Mehmet, Muammer ZERENLER, and Mahmut TEKİN. "BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEKİ GELİŞMELER PARALELİNDE TEDARİK." Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dergisi 4.1 (2001): 1-16.

Gözgü, Fahriye. Enformasyon toplumunda elektronik ticaret (e-ticaret) ve Türkiyedeki gelişmeler. Diss. Adnan Menderes Üniversitesi, 2003.

Doğan, Mehmet. "KAMU ARAZİLERİNİN TESPİT VE TESCİLİNİN HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ."

KARAMÜRSEL, Op Dr Aydan, and Gürsel DURSUN. "Organik ve Fonksiyonel Disfonilerde Tedavi Sonrası Ses Kalitesindeki Değişikliklerin Akustik Olarak Ölçümü." KBB ve BBC Dergisi 11.3 (2003): 99-106.
Oberhauser, Otto. "Fachspezifische Suche nach elektronischen Zeitschriften: Ein webliographischer Streifzug am Beispiel der Informationswissenschaft." Mitteilungen der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen & Bibliothekare (2003).

Bulut, Taner. Milli korunma kanunun ve İzmir Vilayeti'nde uygulanması. Diss. Ege Üniversitesi, 2004.

Günaydın, Mehmet Serhat. Photography in digital environment: changing visual concepts in the photographic system and its impacts on photojournalism. Diss. Bilkent University, 1997.

Çağlayan, İbrahim. Yeni web teknolojileri ve web uygulamaları. Diss. İstanbul Kültür Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, 2004.


Karaçor, Süleyman. Sosyo-kültürel bir olgu olarak yaşam tarzının reklam metinlerine yansıması: Teorik ve uygulamalı bir çalışma. Diss. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999.
APA

Serter, S. Serhat. "Fotoğrafik görüntünün oluşma süreci ve bu görüntüde sanatçının rolü." Kurgu Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Hakemli İletişim Dergisi 17.17 (2000): 81-97.

Özyurt, Sinem Ayşim. "Her sanat aslında bir itiraftır." (2004).

ULUSOY, Uğur, Meftuni YEKELER, and Cahit HİÇYILMAZ. "KALSİT MİNERALİNİN ŞEKİL, PÜRÜZLÜLÜK VE ISLANABİLİRLİĞİNİNKARAKTERİZASYONU." (2004): 11-24.

Serter, S. Serhat. "Fotografik Görüntünün Oluşma Süreci ve Bu Görüntüde Sanatçının Rolü." (2000).

KARAGÖZ, Yaşar. "MAKİNA MÜHENDİSLİĞİNDE BİLGİSAYARLA TASARIM VE ÇİZİM OLUŞTURULMASINDA KULLANILAN AUTOCAD PROGRAMLARI." İiniveHcd: 39.

Soyadı, Adı, and Sunullah Özbek. "ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ." Cardiovascular Surgery 10.5 (2002): 489-93.

Ertuğrul, Halit. Kendini arayan adam. Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A. Ş, 2002.

Kurban, Evrim Pelin. Küresel rekabet aracı olarak müşteri ilişkileri yönetimi ve halkla ilişkilerinin rolü. Diss. Ege Üniversitesi, 2002.
ERTEM, M. Emre. "ENTEGRE DEMİR-ÇELİK TESİSLERİNDE ENERJİ TASARRUFU POTANSİYELİ." Cal 5600 (2001): 5800.

Metin, A. T. A. K. "Örgütsel Bilginin Yönetimi Ve Öğrenen Organizasyon Yazınındaki Yeri." (2000).


Şimşek, M. Koray. Şeker mısırda erkenciliği sağlayacak mekanizasyon olanaklarının belirlenmesi üzerine bir araştırma. Diss. Adnan Menderes Üniversitesi, 2001.


AMACI, ÇALIŞMANIN. "Alzheimer hastalığında donepezil hidroklorür etkinliğinin kantitatif EEG ile değerlendirilmesi." Demans Dergisi 1 (2001): 110-120.
APA

Taneri, Filiz. Bazı antimikrobiyal maddelerin siklodekstrin komplekslerinin hazırlanması ve bunların farmasötik formülasyonlarında kullanımı. Diss. Ege Üniversitesi, 2004.

DALI, SOSYOLOJİ ANABİLİM. "YEREL KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ KAMUOYU OLUŞUMUNA ETKİSİ." (2001).


DAĞDAŞ, Erdal. "BASINDA ORTAYA ÇIKAN YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN OKUYUCULAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ." İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi| Istanbul University Faculty of Communication Journal 14 (2002).

ENSTITUSU, UYGULAMALI MATEMATIK. "KRIPTOLOJIYE GIRIS DERS NOTLARI."

BAKANLIĞI, SAĞLIK, and SAĞLIK PROJESİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ. "AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ."

ALTIPARMAK, Mehmet Rıza. "İç Hastalıklarında Aciller."

Aktan, Coflkun Can. "Meslek Ahlak› ve Sosyal Sorumluluk." Arı Düşünce ve Toplumsal Gelişim Derneği Publications İstanbul (1999).

Mehmet, İ. N. C. E., Aykut Bedük, and Enver Aydoğan. "ÖRGÜTLERDE TAKIM ÇALIŞMASINA YÖNELİK ETKİN LİDERLİK NİTELİKLERİ." Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2004): 423-446.
ORMAN, İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDE, YANGINLARINA KARŞI ALINAN KORUMA VE SAVAŞ, and UYGULAMALARININ İRDELENMESİ. "Yüksek Lisans Tezi." (2004).

Şevki, Keçe. Electronic commerce. MS thesis. 2004.

Açıklamalar, L. Genel, A. Hukuksal Değerler Açısından Yeni İhlal, and Modellerinin Ortaya Çıkışı. "TÜRK CEZA KANUNU NUN VE CEZA KANUNU TASARISI NIN İNTERNET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ." (2001).

BAKANLIĞI, SAĞLIK. "TURİZM SAĞLIĞI EĞİTİMİ KİTABI."

Özbek, Murat. Göller bölgesi içsularının Malacostraca (Crustacea-Arthropoda) faunasının taksonomik ve ekolojik açıdan incelenmesi. Diss. Ege Üniversitesi, 2003.

Ertuğrul, Halit. Düzceli Mehmet. Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A. Ş, 2000.

Kurulu, TKD Etik Kılavuz Hazırlama, et al. "Türk kardi̇yoloji̇ derneği̇ eti̇k kilavuzu." Ethics 41 (2002): 195-216.

Vakkasoğlu, Vehbi. Bir destandır Çanakkale. Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A. Ş, 2000.

ÖZER, DAMLA. ORIGINS, AIMS AND METHODS OF BASIC DESIGN COURSES IN INDUSTRIAL DESIGN PROGRAMS IN TURKEY. Diss. MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY, 2004.


Onat, Ferah ORUNTAfi. "Sosyal Medyada İzmir ve İzmirlilik." İzmirli Olmak-Sempozyum, Ekim (2000).

Adnan, B. A. K. "ALTERNAT F DEĞERLEND RME ARACI OLARAK B LG SAYAR DESTEKL B REYSEL GEL Ş M DOSYASI UYGULAMASININDAN YANSIMALAR: BR ÖZEL DURUM ÇALIŞMASI." TURKISH ONLINE (2004): 79.

Adam, Yakubu S., and Gülçin Türker. "PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM VE TEDAVİSİ."

Tutumları, Yönelik. "Sosyo-Politik Açıdan Özel Olarak Korunması Gereken Kesimlerin E-Devlet Hizmetlerine." (2000).

Willis, Jerry, and Fahme Dabaj. "TURKISH ONLINE." (2003).

YILMAZ, Gülsen. "Kentsel Dönüflüm."

[Ç1]